DUYURULAR

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.08.2019 - 31.08.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.20.08.201930864İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2019/1 sayılı Tebliğde yapılan değişiklikle; Bir gümrük beyannamesi kapsamında tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için 50 kg a kadar olan muafiyet sınırı 25 kg a düşürüldü, İthal edilecek eşyanın Dokuma Kumaş, Örme Kumaş, İplik ve Elyaf olması halinde ürünün cinsine göre Detay Beyanlarından uygun olanın doldurulması ve Kayıt Belgesi Başvuru Formunun ekindeki belgelerle birlikte Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi şartı getirildi.
2.16.08.201930860İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2018/14 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle, 8204.20.00.00.00 gtip lu Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri de gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.
3.15.08.201930859Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan Tütün içeren sigaralar (2402.20), Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar (2402.90.00.00.00), Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403) ve Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünlerin (2403.99.10.00.00) asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
4.15.08.201930859İstanbul Havalimanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 1418)
İstanbul Havalimanı uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmiştir.
5.15.08.2019308594925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl Belirlenecek Kotalar Dâhilinde, Türk Limanlarından Kendi Ülkelerine Yapacakları Taşımalarda Kullanılmak Üzere Özbekistan Cumhuriyeti Plakalı Taşıtlara da Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1425)
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kotalar dahilinde, Türk limanlarından kendi ülkelerine yapacakları taşımalarda kullanılmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesi hk.
6.10.08.201930858Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe; 10.08.2019 tarihinden 15/9/2019 tarihine kadar insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek sığır cinsi hayvanlara ait etlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar?Bakanlıkça belirleneceği ile ilgili geçici madde eklenmiştir.
7.10.08.201930858Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
8.10.08.201930858İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ya da işletmelerin durumlarını, şartlarını uygun hale getirmeleri için süre 31/12/2019 olarak belirlenmiştir.
9.10.08.201930858Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/27)
2019/20 sayılı Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1/C sinde yer alan tabloya; 1902.19.10.00.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarnalar ve 2104.10.00.00.12 Çorbalar eklenmiştir.
10.10.08.201930858Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/38)
2017/43 sayılı Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğe eklenen geçici madde ile; Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi (insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek sığır cinsi hayvanlara ait etlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili) 2017/43 sayılı Tebliğ kapsamı dışında tutulmuştur.
11.10.08.201930858Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/4)
SGM-2010/1 sayılı Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe Birleşik Krallık (BK) ın Avrupa Birliği (AB)’nden ayrılması ve son seviye onay başlıklı geçici madde eklenmiştir.
12.10.08.201930858Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/3)
Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Teknik Düzenlemeleri (Regülasyonlar) Listesine R-138 ila R-147 numaralı satırlar eklenmiştir.
13.10.08.201930858Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)nin bazı madde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.
14.09.08.2019 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 09.08.2019 tarihli ve 46755748 sayılı yazısı (110 kodlu e-ihracat ve 140 kodlu e-ithalat beyannamesi satın alındığında, ıslak imzalı belge ibraz edilmeyeceği hk.)
110 kodlu e-ihracat ve140 kodlu e-ithalat beyannamesi satın alındığında, ayrıca ıslak imzalı belge ibrazına gerek kalmaksızın BİLGE Sistemi üzerinden beyanname işlemlerinin yapılabileceği hk.
15.09.08.201930857İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)
0602 gtip lu canlı bitkiler, çelikler, daldırmalar, mantar miselleri ve 0603 gtip lu buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları ithalatı kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik gözetime tabidir.
16.09.08.2019308575607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının, sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
17.09.08.201930857Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik
Gümrük Kanununun 235 inci maddesine istinaden mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtları hakkında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar.
18.08.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.08.2019 tarihli ve 46721627 sayılı yazısı (Genelge(2019/33 Sy)-TPS-CITES Belgesi)
2019/33 sayılı Genelge ile 1007 kodlu TPS-CITES Belgesine ilişkin yapılacak başvuruların E-Devlet Kapısından yapılabileceği; CITES Belgesinin ihracatta ıslak imzalı mühürlü belge verileceği ile ithalatta kağıt ortamında aranmayacağı, TPS üzerinden ekleneceği hk.
19.07.08.201930855Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. (Kâr payı desteği eklendi ve büyük ölçekli yatırımlar kaldırıldı)
20.07.08.201930855Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara Öncelikli Ürün Listesi, Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı tanımları eklenmiş; proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara kar payı desteği eklenmiş ve Kararın Müracaat ve müracaatta aranacak belgeler, Değerlendirme, Teşvik belgesi, Şirket hisselerinin ve yatırımın devri, Müeyyide, Diğer hükümler başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
21.07.08.201930855Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 43)
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
22.06.08.201930854Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri ve Ek 6 sı (Hazirun Cetveli) değiştirilmiştir.
23.06.08.201930854Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
Endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hk.
24.05.08.2019 Genelge No: 2019/32 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar)
Bazı eşyaların (Fanlar, Komütatörler, Sıvılar için pompalar, Plastikten hava ile şişirilebilen muhtelif ürünler) sınıflandırılmasında dikkate alınacak hususlar hk.
25.05.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2019 tarihli ve 46373109 sayılı yazısı (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri)
Varış Öncesi Gümrük İşlemleri ile ilgili olarak Varış Öncesi Gümrükleme İznine İlişkin Başvuru Dosyalarının İncelenmesi, Konteyner İç Boşaltma ve Özet beyan ile gümrük beyannamesi arasındaki bağlantı konularına ilişkin açıklamalar hk.
26.05.08.2019 Genelge No: 2019/33 (CITES Belgesinin Tek Pencere Sistemine alınması hk)
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenen CITES Belgesi, Tek Pencere Sistemine alınmıştır.
27.04.08.201930852İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/22)
Çin ve Tayland menşeli 3923, 39243 3926 ve 8414 gtip leri altında sınıflandırılan plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünlerinin ithalatında damping soruşturması açılmıştır.
28.04.08.201930852İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/23)
Çin, Hindistan ve Malezya menşeli 5402.47 gtip u altında yer alan Diğerleri, poliesterlerden tanımlı polyester düz ipliklerin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
29.04.08.201930852İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/24)
Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli 5402.33 gtip u altında yer alan poliesterlerden tekstüre ipliklerin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
30.04.08.201930852İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/25)
Yürütülen soruşturma sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4) ile yürürlükte olan ÇHC menşeli battaniye ürününe yönelik dampinge karşı önlemin, sona ermesine karar verilmiştir.
31.04.08.201930852İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/26)
Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli 5503.20 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Poliesterlerden sentetik devamsız lifler için açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda söz konusu eşya için uygulanmakta olan dampinge karşı vergi önleminin Tebliğde gösterilen şekilde devamına karar verilmiştir.
32.03.08.201930851Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Jandarma Teşkilatı Trafik Birimleri başlıklı 8 inc maddesi ve Trafik Hizmetlerinde Jandarma Teşkilatının Görev ve Yetkileri başlıklı 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır.
33.02.08.201930850Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)
Deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesinde uygulanacak usul ve esaslar hk.
34.02.08.201930850Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar kapsamında Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarının ve uygulama tarihinin belirlenmesi hk. Tebliğ
35.02.08.201930850Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Sırbistan Yönetmelik kapsamından çıkarıldı.
36.02.08.201930850Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Türkiye için uygulanmasındaki usul ve esaslara Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşması da dahil edildi.
37.01.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.08.2019 tarihli ve 46511383 sayılı yazısı (UBAK Izin Belgeleriyle Yapılan Taşımalar)
Yabancı taşıtların UBAK kontrolünde taşımaya başlama tarihinin CMR düzenleme tarihiyle aynı olmayabileceğinin dikkate alınarak kontrollerin yapılması
38.01.08.201930849Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SVGM 2019/8)
2016/17 sayılı Teknik Servislere Dair Tebliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.(Teknik serviste aranacak şartlar, Teknik servis başvurusu, Denetim, Mevcut teknik servisler, Akreditasyon...)