DUYURULAR

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.07.2019 - 31.07.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.30.07.201930847Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle; Türkiye ye giriş yapacak yabancılara verilen vizelerin kullanma süresi beş yıldan 10 yıla çıkarıldı.
2.29.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.07.2019 tarihli ve 46320218 sayılı yazısı (İzinli Gönderici Beyannamelerinde İptal ve Uyuşmazlık İşlemleri)
Yetkilendirilmiş yükümlülerce basitleştirilmiş usulde gönderilen ve transit serbest bırakıldı konumda olan beyannamelerin iptal edilmesi veya beyannamelere ilişkin uyuşmazlığın çözülmek istenilmesi durumunda; muayene memuru değiştir butonu kullanılarak bahse konu işlemleri tesis edecek bir memurun atanması yönünde düzenleme yapılarak gerçek ortamda uygulamaya alınmıştır.
3.29.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.07.2019 tarihli ve 46329109 sayılı yazısı (ASYCUDA WORLD İsimli Koordine Edilmiş Gümrük Bilgi Sistemi Uygulaması)
Türkmenistan gümrük sınırında taşınan mal ve araçların ASYCUDA World transit modülü T1 - T2 kullanıldığı
4.27.07.201930844Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesine ... l) Yerli üretim... ve ...m) Yerli üretim logosu... bentleri eklenmiş, ...etiket... tanımı değiştirilmiş; Etiket bulundurma zorunluluğu başlıklı 5 inci maddesinde ve İndirimli satışlar başlıklı 11 inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
5.27.07.201930844Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin ...c) Etiket ve fiyat listesi... bendi değiştirilmiş; Etiket ve fiyat listelerinde bulunması gereken hususlar başlıklı 5 inci maddesine Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin belirtilmesine gerek olmadığına dair fıkra eklenmiştir.
6.26.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.07.2019 tarihli ve 46340060 sayılı yazısı (AB Ülkelerine Kuru İncir/Fındık/Antep Fıstığı İhracatı hk.)
Kuru incir, fındık, antep fıstığının AB üyesi ülkelere ihracatında gümrük idarelerince Sağlık Sertifikasına ilaveten Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporunun da aranacağı hk.
7.25.07.201930842İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1362)
İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gtip lu çerezlik olmayan ayçiçeği tohumu eklenen (8) nolu dipnotla gümrük vergileri %20 ye (Bosna Hersek için %0, Singapur için 31/12/2019 tarihine kadar %16,8) yükseltilmiştir.
8.25.07.201930842Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
1 seri nolu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin bazı maddelerinde (Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların süreleri, Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtların geçici ithal işlemleri, Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtların çıkış işlemleri, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu Kapsamı Taşıtlar, Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süreleri...) ve bazı eklerinde (Geçici Trafik Tescil Belgesi (Ek 5), Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu Kapsamında Taşıt Getiren Şahıslar Tarafından Verilecek Taahhütname (Ek 6)) değişiklik yapılmıştır.
9.25.07.2019308424458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1361)
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yapılan değişiklik ile; Posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla taşınan, değeri 22 avroya kadar olan eşya, tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla teslim edilecek, söz konusu eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapma konusunda Ticaret Bakanlığına yetki verildi ve gümrük mevzuatı uyarınca gümrük vergilerinden muaf olan inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın operatör yetkisi kapsamında hızlı kargo firmaları ile posta idaresi tarafından beyanına imkan sağlandı.
10.25.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.07.2019 tarihli ve 46296207 sayılı yazısı (Yabancı Firma Kayıt Sistemi)
Yabancı Firma Kayıt Sisteminde, firmanın ünvanını ve ülkesini belirten belgelerin aslının bulunmaması halinde okunaklı olacak şekilde örneğinin de kabul edilmesi (fatura örneği, fotokopisi, elektronik ortamda yer alan faturanın çıktısı vb.);
11.24.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesinin 24.07.2019 tarihli ve 46215159 sayılı yazısı (Sürüngen Yaban Hayvanlarının İthalatının Değerlendirildiği TÜBİTAK Raporu)
TÜBİTAK raporunda sürüngen yabani hayvan ithalat miktarının kısıtlanması gerektiği vurguladığından, her parti sevkiyat için 200 adet sürüngen ithali uygun görüldüğü; ayrıca ithali yapan firmaların, satış yaptığı hayvan tür ve sayısı ile ilgili bilgileri her ay düzenli olarak Bölge Müdürlüklerine bağlı İl Şube Müdürlüklerine bildirilmesi, rutin olarak bahse konu firmaların denetlenmesi hk.
12.24.07.201930841Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/07/2019 Tarihli ve 8730 Sayılı Kararı
Katkı maddesi eklenerek bir veya birden fazla özelliği iyileştirildiği lisans sahiplerince beyan edilerek farklı bir ticari isimle piyasaya arz edilen farklılaştırılmış akaryakıtın takibi ve kullanıcıya sunumuna ilişkin usul ve esasları hk.
13.24.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.07.2019 tarihli ve 462669126 sayılı yazısı (Menşe Şahadetnamesi)
Tüm mali yükümlülük kapsamı eşyaların menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılması hk.
14.24.07.201930841Havaalanlarında Bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (SHY HURDA)
Havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan hava araçlarının maliklerine ve/veya işleticilerine yapılacak bildirim, ilan, hava araçlarının sicilden terkini, hurdaya ayrılması, tasfiyesi ve ödeme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hk.
15.24.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.07.2019 tarihli ve 46272055 sayılı yazısı (Yük Teslim Talimat Formu)
Yük Teslim Talimat Formu (kararın yürütülmesinin durdurulması idari işlemin yürütmesini durdurmayacağı)
16.24.07.201930841Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde yapılan değişiklikle; zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (EK-2) ve Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin (EK-4) Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin yapılabileceği gümrük kapılarına Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.
17.24.07.201930841Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/26)
2015/24 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine aykırı davranan şirketler hk.
18.24.07.201930841Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/07/2019 Tarihli ve 8729 Sayılı Kararı
6648 sayılı Ham petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararın 3 üncü maddesinin denizcilik yakıtlarının hazırlanmasıyla ilgili karışım kuralları ile ilgili üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.
19.23.07.2019 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 23.07.2019 tarihli ve 46190079 sayılı yazısı (2019/5 sayılı Genelge Hk.)
2019/5 sayılı Elektronik ortamda tescil edilecek ihracat (110) ve serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden(140) alınacak ücretler Hk. Genelge
20.23.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.07.2019 tarihli ve 46228386 sayılı yazısı (Kağıtsız İhracat Uygulaması hk.)
Kağıtsız ihracat uygulamalarında yapılacak işlemler hk.
21.23.07.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 23/07/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 23/07/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
22.23.07.201930840Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerinin gerçekleştirilebileceği Halkalı Gümrük Müdürlüğünün ismi Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirilmiş; aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilme şartı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendini kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.
23.23.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.07.2019 tarihli ve 46226946 sayılı yazısı (Kağıtsız İhracat Uygulaması hk.)
Kağıtsız İhracat Beyannamesi Uygulamasında yükümlü veya herhangi kurum ve kuruluşa beyanname kağıt nüshasının verilmeyeceği
24.22.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.07.2019 tarihli ve 46179152 sayılı yazısı (Uzlaşma Başvurularına İlişkin Geçerli Vekalet Örneği)
Uzlaşma Başvurularına İlişkin Geçerli Vekalet Örneği Hk.
25.22.07.2019 Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 22.07.2019 tarihli ve 2210654 sayılı yazısı (Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik (Ispm 15))
Ahşap ambalajlı malzemelerin ısıl işleme tabi tutulması ve işaretlenmesinde ceza uygulamaları (ISPM 15)
26.20.07.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 20/07/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 20/07/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
27.20.07.201930837İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1334)
İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 7208.38.00.90.19 ve 7208.39.00.90.19 gtip lu ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler sistemi (GTS) ve Diğer Ülkeler (DÜ) gümrük vergisi kolonuna ...Dikişli çelik boru üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur... şeklindeki (7) nolu dipnot eklenmiş ve (2) sayılı dipnotta değişiklik yapılmıştır.
28.20.07.201930837Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
29.20.07.201930837Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1335)
Karar eki listede bildirilen bazı maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması hk.
30.19.07.201930836Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilen şirketlerin, 2019 yılında alfabetik sıraya göre belirlenmiş listesi.
31.19.07.201930836Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1314)
Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı tutarı 1.500 TL olarak yeniden belirlendi.
32.19.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.07.2019 tarihli ve 46108052 sayılı yazısı (Teminat İadelerinde Vergi Borcu Aranmaması hk.)
4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince alınan teminat mektubu ve nakit teminatların iadesi sırasında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranmaması hk.
33.19.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.07.2019 tarihli ve 46142813 sayılı yazısı (Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatının yapılandırılması hk.)
Pamukkale Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bu bölge müdürlüğüne bağlı Denizli Personel Müdürlüğü ve Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bu bölge müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Personel Müdürlüğünün kapatılması ile taşra teşkilatı değişiklikleri hk.
34.19.07.2019 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 2019/5 sayılı Genelgesi (Elektronik ortamda tescil edilecek ihracat ve serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden alınacak ücretler)
2018/1 sayılı THGM Genelge eki Gümrük Beyannameleri listesine, Kağıtsız gümrük projesi kapsamında elektronik ortamda tescil edilecek 110 kodlu e-İhracat ve 140 kodlu e-İthalat Beyannamelerinden alınacak ücretlerle ilgili satırlar eklenmiştir.
35.19.07.201930836Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 7186
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı. (4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu .... v.b)
36.18.07.2019 Genelge No: 2019/30 (TPS-Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Verilecek İstisna Belgesi)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) kapsamında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Verilecek İstisna Belgesi Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.
37.18.07.2019 Genelge No: 2019/31 (TPS-Teminatsız Hava Yakıt Alım Sertifikası)
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği kapsamında düzenlenen Teminatsız Hava Yakıt Alım Sertifikası Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.
38.17.07.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 17/07/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için17/07/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
39.16.07.2019308336502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde yer alan gayrisafi gelirin tespitine ilişkin usul ve esasları hk.
40.16.07.2019 Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 16.07.2019 tarihli ve 46007679 sayılı yazısı YGM Tarafından Antrepoda Görevlendirilecek Personel)
YGM Tarafından Antrepoda Görevlendirilecek Personel hk.
41.13.07.201930830Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54)
2008-32/35 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin, Altın, gümüş, platin kredisi açılması başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı.
42.13.07.201930830Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin EK-1 indeki Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri başlıklı Bölüm-1 de yer alan İzinli Maddeler listesindeki Gentamisin isimli aktif madde satırı değiştirilmiştir.
43.12.07.201930829Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2019/19 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğe, Geçiş Hükümleri ile ilgili Geçici Madde eklenmiştir.
44.12.07.201930829Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/6)
2019/5 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğe, Geçiş Hükümleri ile ilgili Geçici Madde eklenmiştir.
45.11.07.2019 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 11.07.2019 tarihli ve 45931104 sayılı yazısı (2019 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları Hk.)
2019 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları Hk
46.10.07.201930827Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1303)
Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmeliğin, Haşhaş Ekilecek Yerlerin Tespiti ve Ekicilere Duyurulması, Müracaat Şekli ve İzin Belgesi Verilmesi, İzin Belgesi Verilmeyecek Üreticiler, Muhtarlar, Kolluk Teşkilatı ve Diğer İlgililerin Görev ve Sorumlulukları, Alım ile İlgili İşler, Satışlar ve İthalat başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
47.10.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.07.2019 tarihli ve 45882284 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği Değişikliği Hk. - Menşe Şahadetnamesi)
24 Mayıs 2019 tarih ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci, 41 inci ve 205 inci maddelerinde gerekli değişiklik yapılarak tüm mali yükümlülük kapsamı eşyalar için menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmış, AB den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranılmaması hususu hk.
48.10.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.07.2019 tarihli ve 45879042 sayılı yazısı (İran Taşıtlarına Yönelik Uygulamalar)
İran taşıtlarına yönelik uygulamaların kaldırıldığı ve ülkemiz üzerinden transit geçiş yapmak üzere sınır kapılarımıza gelen İran plakalı taşıtların standart depoları mühürlenerek çıkış gümrüğüne sevk edilmek suretiyle işlem yapılması gerektiği hk.
49.10.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.07.2019 tarihli ve 45855465 sayılı yazısı (E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında)
Kağıt teminat mektuplarının 01.09.2019 tarihinde sonlanacağı ile E-Teminat Mektubu zorunluğu olacağı ve kılavuz
50.09.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.07.2019 tarihli ve 45850358 sayılı yazısı (Kömür İthalatında Ek Mali Yükümlülük)
Kömür İthalatında Ek Mali Yükümlülük belirlenmesinde ICE Rotterdam Coal Future kapanış endeksi değerinin uygulanması ile endeks değerinin hesaplanmasına ilişkin KILAVUZ hk.
51.09.07.201930826Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik olmuştur.
52.09.07.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 09/07/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 09/07/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
53.08.07.201930825Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine, Başvuruda istenilen belgeler ile ilgili geçici madde eklendi ve Ek-3B ve Ek-3C eklerinde değişiklik yapıldı.
54.08.07.201930825Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik olmuştur.
55.08.07.201930825Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
56.08.07.201930825Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde yapıldı.
57.08.07.201930825Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin, Tanımlar, İhracat izninin verilmesi ve Yürütme başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
58.08.07.201930825Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
59.08.07.201930825Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
60.08.07.201930825Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan bildirimlerin elektronik ortamda yapılabilmesi hk.
61.08.07.201930825Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı madde ve eklerinde değişiklik olmuştur.
62.08.07.201930825Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan bildirimlerin elektronik ortamda yapılabilmesi hk.
63.08.07.201930825Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin, Takviye edici gıdaların onayı ve Takviye Edici Gıdaların Onay Başvurusunda İstenen Bilgi ve Belgeler kısmında değişiklik yapıldı.
64.08.07.201930825Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
65.08.07.201930825Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
66.08.07.201930825Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
67.08.07.201930825Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğinin, Atık taşıma firma lisansı başvurusunda istenen belgeler ve Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
68.08.07.201930825Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2014-12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2014-12) in bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
69.08.07.201930825Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2013-09)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2013-09)in bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
70.08.07.201930825Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No: TAU/2007 - 001)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No: TAU/2007-001)nin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
71.08.07.201930825Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/5)
Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7)inin, Gerekli belgeler başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı.
72.08.07.201930825LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/6)
LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3)inin, Müracaat için gerekli belgeler başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı.
73.08.07.201930825Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2012/8 sayılı Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğin, Kontrol belgesi müracaatında ibraz edilmesi gereken belgeler başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı.
74.08.07.201930825Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2012/12 sayılı Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğin, Tanımlar, Kontrol belgesinin onaylanması aşamasında gerekli belgeler, İthalat aşamasında gerekli belgeler ve Yürütme başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
75.08.07.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 08.07.2019 tarihli ve 51257 sayılı yazısı (Yük Teslim Talimat Formu)
Yük Teslim Talimat Formu Hk
76.08.07.2019 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 08.07.2019 tarih ve 45802238 sayılı yazısı (İngiltere Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol Adresi/ Güncelleme)
İngiltere menşe şahadetnamesi sonradan kontrol adresi güncelleme hk.
77.06.07.201930823Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu ile İlgili 2019/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde, Kıbrıs İşleri koordinatörlüğü ile görüş alışverişi yapılarak gerekli mutabakat sağlandıktan sonra uygulamaya geçilmesi hk.
78.06.07.201930823Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri ile İlgili 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Bilginin dijital ortamlara taşınması, bilgiye erişimin kolaylaşması, altyapıların dijital hale gelmesi ve bilgi yönetim sistemlerinin yaygın olarak kullanılması sonucu verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler hk.
79.06.07.201930823İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/21)
Endonezya yerleşik PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleştirilen 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 Gümrük Tarife Pozisyonları altında kayıtlı sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) e yönelik olarak damping soruşturması açılmıştır.
80.05.07.201930822Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesinin Yeniden Gözden Geçirilmiş Metnine Katılmamız Hakkında Sözleşme (Karar Sayısı: 1291)
Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesinin Yeniden Gözden Geçirilmiş Metnine Katılmamız Hakkında Sözleşme
81.05.07.201930822Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1293)
Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
82.05.07.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 05/07/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 05/07/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
83.05.07.201930822İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1283) (İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir.)
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. (Yürürlük: 01.07.2019)
84.05.07.2019 Genelge No: 2019/29 (TPS-Ayarevi Raporu)
Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Ayarevlerince düzenlenen Ayarevi Raporu ile ilgili gümrük işlemleri hk.
85.05.07.2019 Genelge No: 2019/28 (2014/1 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge)
2014/1 sayılı Genelgenin, Ticari (Adi) Kiralama veya Finansal Kiralama Kapsamındaki Geçici İthalat İşlemlerinde (15) ve (61) Kodları başlıklı bölümünde yer alan ...61... ibareleri ...91... olarak değiştirilmiştir.
86.05.07.2019 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 05.07.2019 tarih ve 45762328 sayılı yazısı (İngiltere Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol Adresi)
İngiltere Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol Adresi bildirimi hk.
87.05.07.2019 Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 2019/6 sayılı Genelgesi (Serbest Bölgelerde Üstyapıların Kullanıcılar Tarafından Sigortalatılması Hk)
Serbest Bölgelerde Üstyapıların Kullanıcılar Tarafından Sigortalatılmasına İlişkin Genelge
88.04.07.2019 Genelge No: 2019/27 (TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları)
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı HakkındaTebliğ (İhracat: 2019/5) ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19) kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen Uygunluk Yazıları Tek Pencere Sistemine alınmıştır.
89.04.07.201930821TS EN 12449 Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/18)
TS EN 12449 Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz Yuvarlak Borular-Genel Amaçlar İçin- standardı iptal edilmiş; yerine TS EN 12449 (Mayıs 2016) Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular- standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
90.03.07.2019 Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 maddesi gereğince (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (2019 Temmuz) - (Yürürlük; 03/07/2019)
TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, 03/07/2019 tarihinden geçerli olmak üzere (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallar için uygulanacak asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
91.02.07.201930819Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (No: 2019/14)
Bebek formülleri ve devam formüllerinin bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gereklilikleri ile bebek ve küçük çocuk beslenmesi ile ilgili bilgilendirme gerekliliklerinin belirlenmesi hk
92.02.07.201930819Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği
Bebek formülleri ve devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları ve vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların bileşim ve bilgilendirme gereklilikleri ile bu gıda kategorilerine eklenebilecek maddeler listesi ve bu listenin güncellenmesi için uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi hk.
93.02.07.201930819Türk Gıda Kodeksi Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Tebliği (No: 2019/15)
Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gerekliliklerinin belirlenmesi hk.
94.02.07.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 02/07/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 02/07/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
95.02.07.201930819Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin, Tanımlar, Elektronik ürün senedinin düzenlenmesi ve iptali, Elektronik kayıt kuruluşu lisansı, Elektronik kayıt kuruluşunun görev ve yetkileri ve Borsaların ve lisanslı depo işletmelerinin ortaklığı başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
96.02.07.201930819Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, Tanımlar, Yönetim kurulu görev ve yetkileri, Ödeme ve teslim esasları ile takas işlemleri, Borsanın görev ve sorumlulukları, Lisanslı depo işletmeleriyle sözleşme, İş birliği ve Yürütme başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
97.02.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.07.2019 tarihli ve 45640616 sayılı yazısı (Sıfır Kaplı Teslim Kayıtları)
Birden fazla kalemli aynı kap içinde bulunan farklı eşyalar yüzünden Transit beyannamelerinin birinci kalem dışında kalan kalemlerde kap adedinin sıfır olanlarda özet beyan statüsünün kapatılması için tutanak düzenlenmesi hk.
98.02.07.2019 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 02.07.2019 tarih ve 45598260 sayılı yazısı Belarus Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol Adresi)
Belarus menşe şahadetnamesi sonradan kontrol adresi bildirimi hk.
99.02.07.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.07.2019 tarihli ve 45634757 sayılı yazısı (NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat))
NCTS Otomatik Teminat Hesabı (ihracat) Bilgilendirme Kılavuzu
100.01.07.2019 Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğünün 01.07.2019 tarihli ve 45583662 sayılı yazısı (Müdürlük Emri (2019/36)-NTCS Beyannameleri)
NCTS Transit refakat belgelerinde Hareket ve Varış işlemlerine ve Tır karnesi (Volet 1-Volet2) işlemlerinin tamamlanmasına müteakip (boşaltma, yükleme, muayene vb.) söz konusu transit refakat belgelerinin ve Tır karnelerinin periyodik (Günlük) olarak kaydedilip görevli arşiv memurlarına teslim edilerek Müdürlüğe bildirilmesi hk.
101.01.07.201930818İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/5)
1199 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bazı sanayi ürünlerinin (Vinil Asetat, Epsilon- Kaprolakton, Sodyum Poliakrilat, polieter polyol, Nikel-metal hidrit (NiMh) bataryaların montajları, Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya), Lityum-iyon akümülatör) ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
102.01.07.2019 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 01.07.2019 tarihli ve 45606131 sayılı yazısı (Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri-Gıda Güvenliği)
Azerbaycan gümrük sisteminde Gümrük Geçişleri ve Gıda Güvenliği ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.