DUYURULAR

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.05.2019 - 31.05.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.16.05.201930776Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 37)
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2.15.05.2019307754458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)
Yurt dışından cep telefonu getirme süresi 3 yıla çıkarıldı; posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avroyu geçmeyen eşyada gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı; bedeli gönderi başına 150 Avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanındı; kıymeti 1.500 Avroyu geçmemek şartıyla, posta ve hızlı kargo taşımacılığı ile gelen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için %8 olarak alınan maktu vergi sıfırlandı; ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini Bakanlığın artırma yetkisi beş katından on katına çıkarıldı.
3.15.05.201930775Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 36)
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu başlıklı 4/A maddesi eklenmiştir.
4.13.05.2019 İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 13.05.2019 tarihli ve 44287434 sayılı yazısı (İdari izin-Ramazan Bayramı Tatili 2019)
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün İdari İzin - Ramazan Bayramı Tatili 2019 konulu yazısı.
5.11.05.201930771Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda sayılan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatına göre düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi işlemleri hk.
6.11.05.201930771İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)
1002 sayılı Karar ile 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00, 5903.90.99.90.00 tarife pozisyonlarında yer alan Yalnızca İmpertex Kumaşları , ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
7.11.05.201930771İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)
2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğe, Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama başlıklı geçici madde eklenmiştir.
8.10.05.201930770İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1049)
Bolivya, Cape Verde ve Moğolistan Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler(Ö.T.D.Ü) listesinden çıkartıldı. Bolivya ve Cape Verde Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.) listesine, Moğolistan En Az Gelişmiş Ülkeler (E.A.G.Ü.) listesine eklendi.
9.10.05.201930770Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1055)
91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin, Ruhsatlar, Can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilmesi, Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri, Emekli kamu görevlileri ve Yürürlük başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
10.10.05.201930770Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşınmasına Mütedair Anlaşmanın Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1060)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşınmasına Mütedair Anlaşmanın Uygulama Protokolü hk.
11.10.05.2019 Genelge No: 2019/19 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar)
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar (Çerezlik ayçiçeği tohumu ve kına, kına esaslı eşya ve Trietonalamin 85 (TEA 85) isimli eşya)
12.10.05.201930770TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 1, 3, 6, 11 ve 38 inci Maddelerine İlişkin Olarak 12 Ekim 2017 Tarihinde Kabul Edilen Değişikliklerin 3 Şubat 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1059)
TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 1, 3, 6, 11 ve 38 inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Tarifler, Uygulama, Kefil Kuruluşların Sorumlulukları, Yolsuzluklar).
13.10.05.201930770Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1045)
88/13384 sayılı Kararın İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisi yapılacak mallar listesindeki 4105.10 ve 4106.21 GTP na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin % 40 ı karşılığı TL. ibaresi, FOB ihraç bedelinin %20 si karşılığı TL. olarak değişti.
14.10.05.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 10/05/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 10/05/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
15.09.05.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.05.2019 tarihli ve 44209831 sayılı yazısı (2019/9 ÜGD Tebliği İthalat Denetim Rehberi)
2019/9 ÜGD Tebliğinin İthalat Denetim Rehberine Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) nin yardım (i) menüsünden ulaşılması hk.
16.08.05.201930768Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin, Serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışı ve Gemi kumanyacılığı başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
17.08.05.201930768Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/20)
2016/31 sayılı Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğin, Tanımlar başlıklı maddesinde Veteriner sağlık sertifikası ibaresi Beyanname olarak değiştirildi ve bu değişiklik ile ilgili bazı maddelerinde ve Ek-1 inde de düzenleme yapıldı.
18.07.05.201930767Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin İzinli ülkeler başlıklı 13 üncü maddesinde yer alan ... Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir... hükmü yayımı tarihinden itibaren beş yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde değişiklik yapıldı.
19.07.05.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 07/05/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 07/05/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
20.07.05.201930767İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)
72 ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) başlatılan korunma önlemi soruşturması önlemsiz kapatılmıştır.
21.07.05.201930767İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/15)
Yunanistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı 54.07 GTİP i altında sınıflandırılan sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTİP lerinde sınıflandırılan sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
22.06.05.201930766TS 1031 Cıvata ve Rondela Takımları Normal Vida Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS 2019/2)
TS 1031 -Cıvatalar-Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı- standardı iptal edilmiş; yerine revize TS 1031 (Nisan 2017) -Cıvata ve Rondela Takımları-Normal Vida Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar- standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
23.06.05.201930766TS 3798 Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri İçin-Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS 2019/13)
TS 3798 Anahtarlar - Rakorlar ve benzerleri için - Metrik- standardı iptal edilmiş; yerine TS 3798 (Ocak 2018) -Anahtarlar - Rakorlar ve benzerleri için - Metrik- standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
24.06.05.2019 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 06.05.2019 tarihli ve 44084643 sayılı yazısı (İthalatta Gümrük Yükümlülüğü ve Gümrük Müşavirlerinin Müteselsil Sorumluluğu hk.)
Gümrük müşavirlerinin gümrük yükümlülüğü kapsamında iştiraklerinin ve illiyet bağlarının olay bazında değerlendirilebileceği, fezlekelerde sahtecilik suçu gibi ağır suçlarda illiyet bağının kollukça ilk aşamada kurulamadığı hallerde mağduriyetlere mahal vermemek adına konunun mevzuat çerçevesinde titizlik ve hassasiyetle ele alınması gerektiği hk.
25.05.05.201930765Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2019/24)
Kimyevi ve organik gübre analizlerinin yaptırılacağı analiz ve referans kurum laboratuvarları ile 2019 yılı gübre analiz ücretleri hk.
26.04.05.201930764İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/26)
Hindistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı 8302.10 gtip lu menteşeler, 8302.50 gtip lu sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler vb. eşya ve 8302.42 gtip lu mobilyalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşyanın ithalatında, dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
27.03.05.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.05.2019 tarihli ve 43989855 sayılı yazısı (Yeni Nesil Tütün Mamülü Hk.)
Heets olarak bilinen yeni nesil sigaranın (ısıtılan tütün mamülü) ithalatı, iç piyasaya arzı ve yolcu beraberi muafiyete konu olmadığı hk.
28.03.05.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.05.2019 tarihli ve 44032814 sayılı yazısı (Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi hk.)
İlk rejime ilişkin gümrük beyannamesi, önceki rejime ilişkin TCGB, laboratuvar tahlil raporları ve Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarama yoluyla eklenmemesi, elektronik ortamda işlem yapılması gerektiği hk.
29.03.05.201930763Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye İlişik Beyan ile Katılmamız Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1034)
Gemilerin ihtiyati haczi hakkında milletlerarası yeknesaklığın sağlanması hk.
30.03.05.2019 Genelge No: 2019/18 (TPS-Eşya Teslim Listesi)
2013/28 sayılı Genelge eki Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listesinin (Eşya Teslim Listesi) e-başvuru Sistemi aracılığıyla Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk
31.03.05.201930763Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1021)
1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 30.6.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 0 (sıfır) gümrük vergisi ile 100.000 ton miktarında tarife kontenjanı açılmıştır.
32.03.05.201930763Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
33.03.05.201930763Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 5/12/2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1031)
Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 5/12/2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar.
34.03.05.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.05.2019 tarihli ve 44015845 sayılı yazısı (TRACECA Çok Taraflı Geçiş Belgeleri)
TRACECA Çok Taraflı Geçiş Belgelerine ilişkin işlemlerin, otomasyon sistemine mutlak suretle "Geçiş Belgeli Geçiş" seçeneği kullanılarak belge numarasının dört haneli olarak girilerek gerçekleştirilmesi gerektiği hk.
35.02.05.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.05.2019 tarihli ve 43964296 sayılı yazısı (GSM lere İlişkin Antrepo Rejimi İhlalinde ÖTV Hesabı)
Gümrüksüz satış mağazalarında satışa sunulan ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan eşyaya ilişkin olarak antrepo rejiminin ihlali neticesinde gümrük yükümlülüğünün doğmuş olması sebebiyle ÖTV tahsil edilmesi gereken hallerde, ÖTV nin hesaplanması hk.
36.02.05.201930762Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinin İstisnai kıymetle beyan başlıklı 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile; Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) gümrük kıymetinin tespitinde de, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır.
37.01.05.201930761Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esaslar hk.
38.01.05.201930761Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1013)
ÖTV, matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki telefonlarda yüzde 40, 1500 lira üzerindeki telefonlarda ise yüzde 50 oldu; sigarada sıfır olan asgari maktu vergi 0.2679 a yükseldi; hurda teşviki uygulanacak araçların bedelleri de yeniden belirlendi.