DUYURULAR

ALTUNBAŞAK A.Ş MEVZUAT ŞUBESİ

01.02.2019 - 28.02.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.28.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.02.2019 tarihli ve 41998262 sayılı yazısı (Meyve Suyu Konsantresinin İlave Şeker İçerip İçermediği Tespitine Dair Analiz Metodu ve Yöntemi)
Meyva suyu konsantrelerinin ilave şeker içeri içermediğinin tespitine dair Analiz Metodu ve Yöntemleri hk.
2.28.02.201930700İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 797)
0703.10.19.00.11 gtipli Kuru Soğanın SIFIR gümrük vergisi oranı 28.02.2019 tarihinden 31.03.2019 tarihine uzatıldı.
3.28.02.2019 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 28.02.2019 tarihli ve 42117122 sayılı yazısı (Arnavutluk Mühür Örnekleri)
Arnavutluk EUR.1 Dolaşım Belgeleri Mühür Örneklerinin gümrük portalına eklendiği hk.
4.28.02.2019 Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.02.2019 tarihli 42098981 sayılı tasarruflu yazısı (Geçici Kimlik Belgesi)
Kimlik Kartı verilinceye kadar geçerli olacak geçici kimlik belgesi örneği hk Emniyet Gn Md yazısı hk.
5.28.02.201930700Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 798)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddelerinde geçen kurum isimleri yeniden düzenlenmiş, maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.
6.28.02.201930700İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 796)
İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının özel tüketim vergisi tutarları sıfır olarak ve 43 üncü fasılda yer alan kürklerin vergi oranları %25 olarak belirlenmiş; 4301 gtip lu ham kürklerin ve 4302 gtip lu dabaklanmış veya aprelenmiş kürklerin özel tüketim vergisi oranları sıfırlanmıştır.
7.28.02.201930700Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7164
3213 sayılı Maden Kanunu, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.
8.28.02.201930700Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7165
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
9.28.02.2019 Genelge No: 2019/5 (İhracat İşlemleri)
Türkiyede ikamet etmeyenlere özel fatura ya da gümrük beyannamesi kapsamında ihraç edilmek üzere geçici depolama yerlerine konulacak eşyanın gümrük işlemleri hk. (Güncelleme Tarihi: 03.03.2019)
10.28.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.02.2019 tarihli ve 42141716 sayılı yazısı (Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Antrepo Beyannamelerinden Düşüm)
Gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin antrepo beyannameleri tutanakla kapatılırken, gümrük idaresine her ay verilen aylık satış listeleri esas alınmakla birlikte, söz konusu beyanname kapsamı eşyaların tümünün satışı yapıldığında toplu düşüm yapılarak beyannamelerin kapatılmasında bir sakınca bulunmadığı hk.
11.27.02.2019 Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 27.02.2019 tarihli ve 42066604 sayılı yazısı (İmal Yılı Uygulamasında Araç İthalatı) (GGM Yazı: 42099404)
İmal Yılı Uygulamasınd Araç İthalatı (2018 yılında imal edilmiş iş makinalarının 28.02.2019 tarihinde son bulacak ithal izin süresinin 30.04.2019 tarihine kadar uzatılması hk.)
12.27.02.201930699Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin Gıdalarda kullanılmasına izin verilen gıda katkı maddelerinin listeleri ve kullanım koşulları başlıklı Ek II, Gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde, gıda aroma vericilerinde, besin öğelerinde kullanılmasına izin verilen taşıyıcıları da içeren gıda katkı maddelerinin listesi ve kullanım koşulları başlıklı Ek III ve Ülkemizde üretilen bazı ürünler ve bunlarda kullanılması yasaklanan gıda katkı maddeleri başlıklı EK VI sında değiiklik yapılmış; Yönetmeliğe Uyum zorunluluğu ile ilgili geçici madde eklenmiştir.
13.27.02.201930699Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği (No: 2019/12)
İçme sütlerinin tekniğine uygun, hijyenik şekilde üretimi, depolanması, taşınması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesi hakkında Tebliğ
14.27.02.201930699Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmeliğin EK-1 indeki Spesifikasyonları Belirtilen Gıda Katkı Maddeleri Listesinde ve EK-2 sindeki Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları başlıklı listesinde değişiklik yapılmıştır.
15.27.02.201930699Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gemi Söküm Yönetmeliğinin İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar için eksik belgeleri ibraz etme tarihi, 28/2/2019 tarihinden 28/2/2020 tarihine uzatılmıştır.
16.27.02.2019 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 27.02.2019 tarihli ve 42071441 sayılı yazısı (Suudi Arabistan Yolcu Beraberi Eşya Gümrük Kısıtlamaları)
Suudi Arabistan Yolcu Beraberi Eşya Gümrük Kısıtlamaları 200 adet sigara 500 gr tütün ile sınırlı olduğu hk.
17.26.02.2019 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 26.02.2019 tarihli ve 42050690 sayılı yazısı (Mühür- Karadağ)
Karadağ EUR.1 Dolaşım Belgeleri Mühür Örneklerinin gümrük portalına eklendiği hk.
18.26.02.201930698Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin Taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar başlıklı 11/A maddesinde değişiklik yapıldı ve bu değişiklik ile ilgili geçici madde 7 eklendi.
19.26.02.2019 Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 26.02.2019 tarihli ve 42012552 sayılı yazısı (Kapsam Dışı)
TAREKS - ÜGD-2019/12 No.lu Tebliğin kapsam dışı beyanın ne şekilde yapılacağı hk.
20.26.02.201930698Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilen Meyve/Asma Fidanı/Üretim Materyali ve Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ile Pazarlaması Tebliği (Tebliğ No: 2010/47) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/17)
2010/47 sayılı Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilen Meyve/Asma Fidanı/Üretim Materyali ve Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ile Pazarlaması Tebliğinin adında ve bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
21.22.02.201930694Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Uygunluk yazısı aranmayacak durumlarla ilgili 5 inci, Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında gerekli belgelerle ilgili 7 inci ve Uygunluk yazısında asgari olarak yer alacak hususlarla ilgili 9 uncu maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
22.22.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.02.2019 tarihli ve 41905260 sayılı yazısı (Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı-Transit TPS Entegrasyonu)
Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı Transit TPS Entegrasyonunun giriş noktasında yapılması mümkün olmadığında ülke içinde yapılabileceği durumlar hk.
23.22.02.201930694Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7166
Poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV sıfırlanırken; ithal cep telefonlarında yüzde 25 olan ÖTV kademelendirilebilecek ve yüzde 50 ye çıkarılabilecek; bununla birlikte yüzde 25 vergi matrahının üst sınırı da hükümet tarafından dörtte birine kadar indirilebilecek veya dört katına kadar artırılabilecek.
24.21.02.2019 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 21.02.2019 tarihli ve 41889031 sayılı yazısı (Konvertibl Olmayan (Türk Lirasına Çevrilemeyen) Yabancı Paraların Tasfiyesi)
Konvertibl Olmayan Türk Lirasına Çevrilemeyen Yabancı Paraların Tasfiyesi hk.
25.21.02.201930693Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin EK-1 indeki Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri başlıklı Bölüm-1 de yer alan İzinli Maddeler listesindeki Eprinomektin, Fluazuron ve İzofluran isimli aktif maddelere ait satırlar değiştirilmiş ve Alarelin, Bromelain, Domuz Prolaktin, Fluralaner, Solvent Nafta isimli aktif maddelere ait satırlar eklenmiştir.
26.20.02.201930692Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A) kısmında yer alan 4.YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler bölüm başlığından sonra gelmek üzere ...4.1. Genel Olarak... bölüm başlığı eklenmiş ve bu bölümden sonra gelmek üzere de 4.2. KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması başlıklı bölüm eklenmiştir.
27.20.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.02.2019 tarihli ve 41887063 sayılı yazısı (TIR Takip Programı ve TIR Muayene Onay Programında Düzenlemeler)
TIR Takip Programı ve TIR Muayene Onay Programında Düzenlemeler; TIR Muayene Onay Programı Kılavuzu ve TIR Takip Programı Kullanıcı Kılavuzu
28.20.02.2019 Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.02.2019 tarihli 41882234 sayılı tasarruflu yazısı (Taşra Teşkilatı Kuruluşu)
Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kuruluşu (Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri, Hukuk Hizmetleri ve Ticaret Denetimi) hk.
29.18.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.02.2019 tarihli ve 41770540 sayılı yazısı (E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında)
Gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerine ilişkin Elektronik Teminat Mektubu Uygulma Kılavuzu hazırlanmış olup E-Teminat Mektubu uygulaması 21.02.2019 tarihinde BİLGE sisteminde devreye alınacağı, entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan bankalar ve yapılacak işlemler hk.
30.15.02.201930687Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde yapılan değişiklik ile; münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile abonelik sözleşmeleri için kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformuna tebliğ hükümleri uygulanmayacak.
31.15.02.201930687Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Mükellef ve Vergi Sorumlusu başlıklı I/C, İhracat İstisnası başlıklı II/A, Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı II/F, Geçici Maddelerde Yer Alan İstisnalar başlıklı II/G, Oran başlıklı III/B ve İndirim başlıklı III/C bölümlerinde değişiklik yapılmış; Tebliğin İade Tutarının Hesabı ve İadeye Dayanak İşlem ve Belgeler başlklı IV/A bölümünün sonuna İade Talep Süresi ile ilgili bölüm eklenmiştir.
32.15.02.201930687Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yapılan düzenleme ile; Abonelik sözleşmesinin kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu üzerinden kurulması halinde ispat yükümlülüğü ve elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtların saklanması ve talep olması halinde bu kayıtların Bakanlığa sunulmasında yükümlülük hizmet sağlayıcıya ait olacak.
33.15.02.201930687Anayasa Mahkemesinin 27/12/2018 Tarihli ve E: 2018/71, K: 2018/118 Sayılı Kararı (5271 Sayılı Kanun ile İlgili)
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Temyiz başlıklı 286. maddesi 2/d bendinin Anayasaya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir.
34.14.02.201930686Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 757)
Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelik in bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
35.14.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.02.2019 tarihli ve 41688439 sayılı yazısı (İRB Programında Yapılan Değişiklikler Hk.)
İhracat Refakat Belgesi uygulama kılavuzu ile kapılarda şoför TC Numarası veya pasaport numarasının doğru bir şekilde girilmesi hk.
36.14.02.201930686Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 752)
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan değişiklikle; 2019 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri hesaplamasında kullanılan uyarlama katsayısı %60 olarak belirlenmiştir.
37.14.02.201930686Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 756)
Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
38.13.02.2019 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 13.02.2019 tarihli 41538017 sayılı yazısı (2006/12 DIR Tebliği Geçici 33. Md.)
Dahilde işleme geçici madde ek süre taleplerinin Tebliğ hükümlerinde yer alan süre uzatımından ayrı değerlendirileceği hk.
39.13.02.2019 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 13.02.2019 tarihli 41650393 sayılı yazısı (Muhbir ve El Koyanlara Ödenecek İkramiye hk.)
Kaçak silah-mühimmat yakalamalarında ödenecek Muhbir ve El Koyanlara 2019 yılında ödenecek ikramiye hk.
40.12.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.02.2019 tarihli ve 41635268 sayılı yazısı (TTP/Uzlaşma Modülü - Uzlaşma Başvuruları)
Uzlaşma Modülünün günlük olarak Sekreterya hizmetini veren birim tarafından kontrol ediIerek süresi içinde web üzerinden başvuru yapıp uzlaşma form ve eklerini Bölge Müdürlüğüne ibraz etmemiş olan firmaların bu eksikliklerinin usul eksikliği olarak değerlendirilmesi ve başvuru süresinin sonuna kadar firmadan bu eksikliğin giderilmesinin talep edilmesi, eğer başvuru süresinin sonunda web üzerinden uzlaşma başvurusunda bulunulmuş ise üç iş günü ek süre verilmek suretiyle firmadan bu eksikliğin tamamlatılmasının istenilmesi hk.
41.12.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.02.2019 tarihli ve 41527416 sayılı yazısı (Dış Hat Yolcularına Verilecek Eşya - Uçakta Satış Mağazası)
Alkollü içkilerin uçakta satış mağazası dış hat yolculara muafiyet kapsamında verilececek eşya kapsamında olmadığı hk.
42.12.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.02.2019 tarihli ve 41625286 sayılı yazısı (27 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hk.)
Gümrük laboratuvarları ile ilgili iş ve işlemler ile Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım vb hizmetlerin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce yürütülmesi hk.
43.11.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.02.2019 tarihli ve 41577049 sayılı yazısı (Üzümlü Gümrük Müdürlüğü)
Hakkari Üzümlü Gümrük Müdürlüğünün tekrar hizmete başladığı hk.
44.10.02.201930682Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile; 10.02.2019 tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecektir.
45.08.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesinin 08.02.2019 tarihli ve 41515003 sayılı yazısı (Araç Tescil İşlemlerinin Devri)
Geçici Trafik Belgeleri ve Plakaları tescil işlemlerinin 31.01.2019 itibariyle Noterlerce yapılacağı hk.
46.08.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğü Tahsilat Dairesinin 08.02.2019 tarihli ve 41502981 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği 502/6.Maddenin Uygulanması)
Gümrük Yönetmeliğinin 502/6 ncı maddesinin uygulanmasında, Geri Verme veya Kaldırma Başvuru Formlarındaki tutarların toplamı yerine, her bir form bazındaki tutar dikkate alınarak 500 üncü madde uyarınca yetkili idaresi aynı olanlar için tek bir geri verme veya kaldırma kararı düzenlenerek taleplerin sonuçlandırılması gerektiği hk.
47.08.02.2019 Genelge No: 2019/4 (İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi)
İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi programı oluşturulması ve bu program ile Yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara (İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi - İİKS numarası) verilmsi hk.
48.08.02.201930680Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin Gıda ile Temas Eden Metal Esaslı Madde ve Malzemeler başlıklı Ek-4 ünde değişiklik yapılması hk.
49.07.02.201930679Türk-Belarus Karayolu Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 750)
Türk-Belarus Karayolu Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
50.07.02.201930679Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 716)
Resmi Mühür Yönetmeliğinde değişiklik (Resmi mühürlerin kullanılacağı birimler, Resmi mühürleri kullanacak birimlerin tesbitinde uyulacak esaslar, Mühür standardının tesbiti, Resmi mühürün iadesi, yenilenmesi ve kaybı)
51.07.02.2019 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 07.02.2019 tarihli ve 41491182 sayılı yazısı (EFTA Üyeleri Mühür Örnekleri, Gümrük İdareleri Adresleri Hk.)
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyeleri İzlanda, Norveç ve İsviçre Gümrük İdarelerinin EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgelerini onaylamakta kullanılan mühür örnekleri ve bilgileri, Gümrük Portalındaki sisteme eklenmiştir.
52.07.02.201930679Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 715)
2011/2033 sayılı Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararın başlığı, Ham petrol ve Bazı petrol ürünlerinin karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Karar olarak değiştirilmiş olup diğer maddelerde de buna göre düzenleme yapılmıştır.
53.07.02.201930679Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/2)
2014/1 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğin İhracatı yasak olan mallar başlıklı 3 üncü maddesine eklenen fıkra ile, 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP li maddeleri içeren 8424.10 GTP li malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi olmuştur.
54.07.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.02.2019 tarihli ve 41385955 sayılı yazısı (KDV Matrahı, Kur Farkı hk.)
3065 sayılı KDV Kanununun Matraha Dahil Olan Unsurlar başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine eklenen kur farkı ibaresi ile ilgili konuya açıklık getirilmiş olup; ithalatta vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden önce yapılan ödeme tarihindeki kurun, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki kurdan yüksek olması halinde, aradaki kur farkının KDV matrahına ilave EDİLMEMESİ gerekmektedir.
55.07.02.201930679Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 747)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının onaylanmas hk.
56.07.02.201930679Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 744)
Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
57.07.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.02.2019 tarihli ve 41474122 sayılı yazısı (CITES Türlerinin Kontrolü)
CITES türlerinin gümrük noktalarındaki kontrolü hk.
58.05.02.2019 Genelge No: 2019/2 (İhracatta Ceza Kararları)
İhracat işlemlerinde düzeltme taleplerinin idari para cezasının ödenme şartına bağlı olmadığı, takibatın ayrıca yapılabileceği hk.
59.05.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.02.2019 tarihli ve 41399111 sayılı yazısı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği)
2019/8 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine YENİ eklenen 8517.62.00.90.00 Diğerleri isimli ürünlerden SADECE akıllı kol saatleri ve kablosuz bluetooth kulaklıklar TAREKS DENETİMİNE TABİ olacak; bunun dışındaki ürünler için kapsam dışı beyanı yapılacaktır.
60.05.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.02.2019 tarihli ve 41416905 sayılı yazısı (Denizyolu Basitleştirme Uygulaması)
Denizyolu Basitleştirme Uygulamasında Tekirdağ, Dilovası ve Gemlik Gümrük Müdürlüklerinde pilot uygulamanın başladığı hk.
61.05.02.2019306772019/2020 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 702)
2019/2020 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar
62.05.02.2019 Genelge No: 2019/3 (Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı-Transit TPS Entegrasyonu)
TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) kapsamı eşyanın karayolu ile transit rejimi kapsamında yurda giriş işlemleri hk.
63.04.02.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.02.2019 tarihli ve 41336015 sayılı yazısı (Uyuşmazlık Bilgilerinin Yanlış Girilmesi)
T1 ve T2 beyanlarında uyyuşmazlık bilgilerinin yanlış girilmesi; varış gümrük idaresince yapılacak kontrol üzerine beyanname ile ilgili bir uyuşmazlık tespit edildiği taktirde; İlgili kalem ile ilgili eksiklik/fazlalık tespitlerinin Kalemlerdeki Uyuşmazlıklar ekranına işlenmesi, Eksiklik/fazlalık haricinde bir uyuşmazlık tespiti durumunda Beyanname Uyuşmazlıkları ekranında yer alan Diğer Uyuşmazlıklar alanına açıklama girilmesi gerekmektedir.
64.04.02.2019 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 04.02.2019 tarihli 41345474 sayılı yazısı (Vergisiz Akaryakıt Birim Fiyatları)
Kaçakçılık kapsamı ikramiye ödemelerde kullanılan Vergisiz Akaryakıt 2018 Birim Fiyatları hk.
65.02.02.201930674Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
Organize sanayi bölgelerinin yer seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hk.
66.02.02.201930674Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hk.