DUYURULAR

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.12.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.31.12.201830642Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
2.31.12.201830642TS 1032 Vidalar-Kelebek Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2018/17)
TS 1032 Civatalar-Kelebek Başlı, Metrik Vidalı standardı iptal edilerek yerine, TS 1032 Vidalar-Kelebek Başlı, Metrik standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
3.31.12.201830642Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)
Damga vergisine tabi kağıtlar için maktu vergiler, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
4.31.12.201830642Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)
492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve artırılan bu tutarlar 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
5.31.12.201830642Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)
1/1/2019 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar hk.
6.31.12.201830642İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)
Tebliğ eki EK I de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu veya gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatı kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabidir.
7.31.12.201830642İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/40)
İran menşeli 3903.19.00.00.00 gtiplu Diğerleri tanımlı polistiren ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.
8.31.12.201830642İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)
Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli 5503.20 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf) için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
9.31.12.201830642İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)
ÇHC, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 Gümrük Tarife Pozisyonları altında kayıtlı sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
10.31.12.201830642İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)
Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan Diğerleri ile 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan Paslanmaz çelikten olanlar tanımlı bazı demir veya çelikten borular ve içi boş profiller için dampinge karşı önlemin Tebliğde belirtilen şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.
11.31.12.201830642İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında sınıflandırılan sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ürünü için dampinge karşı önlemin Tebliğde belirtilen şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.
12.31.12.2018306422872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1)
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan, kanuna aykırılık halinde 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezaları hk.
13.31.12.2018 Genelge No: 2018/23 (İhracatta Kıymet Araştırması)
İhracatta Kıymet Araştırması gümrük işlem süreçleri ile ihracatçılar birliği ve hazine ve maliyeye bakanlığına bildirim durumları hk Genelge.
14.31.12.201830642Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (III/B-3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması ile ilgili bölümde ...indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2018 yılı için 11.400 ... ibaresinden sonra gelmek üzere ..., 2019 yılı için 14.100 TL... ibaresi eklenmiştir.)
15.31.12.201830642Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Motorlu Taşıtlara Ait Uygulama Genel Tebliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.(II/C/1.2.1 - Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulaması, II/C/1.3 - Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna ve II/C/5.1 - Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) Numaralı Bendi Uygulaması bölümlerinde değişiklik yapıldı.
16.31.12.201830642Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2018/10)
Serbest Bölgelerden üçüncü ülkeye (Türkiyedeki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) yapılan mal ve/veya hizmet satışlarının, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından, kendi kaynağından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynağından veya yerel ya da uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığı kaynaklar çerçevesinde kullandırılan kredi, sigorta ve garanti hizmetlerinden sevk öncesi veya sevk sonrası aşamalarında yararlandırılmasına ve bu kapsamda üçüncü ülkeye (Türkiyedeki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve/veya hizmet satışı yükümlülüğünden doğan taahhüdün kapatılmasına ilişkin usul ve esaslar
17.31.12.201830642Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 535)
2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar, 2018/11674 sayılı Karar ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılarak; konut, otomobil, mobilya ve beyaz eşyada ÖTV ve KDV indirimi süresi 31/3/2019 tarihine uzatıldı.
18.31.12.201830642Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 536)
ÖTV III Sayılı Listede yer alan Alkollü içki asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi; 150 Dolar/ton olan tütün fonu sıfırlandı.
19.31.12.201830642Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 540)
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8711 gtip lu motor silindir hacmi 250 cm3 ü geçmeyen motosikletlerin, 8711.60.10.00.00 gtip lu sürekli nominal gücü 250 watt. ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtların ve 8711.60.90.00.12 gtip lu Motor gücü 20 kW ı geçmeyenlerin ötv vergi oranı sıfıra (0) indirildi.
20.31.12.20183064231/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 541)
287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; 8716.20, 8716.31, 8716.39 ve 8716,40 tarifelerinde sınıflandırılan römork ve yarı römorkların kdv si 31.03.2019 tarihine kadar %1 olarak belirlendi.
21.31.12.201830642Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bazı Tüketici Ürünlerinde (Çocuklar için sandalyeler, bisikletler,diş fırçaları, emzikler, çakmaklar v.b. tüketici ürünleri) Uygunluk Denetimi Tebliğinde değişiklik yapıldı.
22.31.12.201830642İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/9)
2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin Belge süresi ve ek süreler başlıklı 8 inci maddesinde Vergi resim harç istisnası belgesinin iptali başlıklı 18 inci maddesinde değişiklik yapılmış ve Tebliğe Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama başlıklı geçici madde eklenmiştir.
23.31.12.201830642İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/15)
7311.00.11.10.00, 7311.00.11.90.00, 7311.00.13.10.00 ve 7311.00.13.90.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kapların ithalatı ileriye yönelik gözetim uygulamasına tabidir.
24.30.12.201830641İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1)
Tebliğ eki EK-1 de standardı belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
25.30.12.201830641Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3)
Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 sayılı listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları hk.
26.30.12.201830641Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4)
Ek-1 sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk.
27.30.12.201830641Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5)
İnsan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tabi Tebliğ eki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar hk.
28.30.12.201830641Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6)
Tebliğ eki Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk.
29.30.12.201830641Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)
Tebliğ eki Ek-1 sayılı listede yer alan katı yakıtların ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk.
30.30.12.201830641Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/8)
Tebliği eki Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimi ile ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
31.30.12.201830641CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9)
Tebliğ eki Ek-1 de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2 de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
32.30.12.201830641Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/10)
Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen oyuncakların, Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
33.30.12.201830641Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/11)
Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen kişisel koruyucu donanımların, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
34.30.12.201830641Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12)
Tebliğ eki Ek-1 de yer alan ürünlerin, ithalatta, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğine uygunluğunun denetimi ile ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
35.30.12.2018306414703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/13)
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 01/01/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri hk.
36.30.12.201830641Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14)
Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen yapı malzemelerinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
37.30.12.201830641Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/15)
Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen pil ve akümülatörlerin, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
38.30.12.201830641Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/16)
Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
39.30.12.201830641Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) yürürlükten kaldırılmıştır.
40.30.12.201830641Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/23)
Türkiye gümrük bölgesine girecek Tebliğ eki Ek-1 deki listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esaslar hk.
41.30.12.201830641Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hk.
42.30.12.201830641Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/21)
Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen ihracata veya ithalata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hk.
43.30.12.201830641Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25)
Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak araç parçalarının ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
44.30.12.201830641İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)
5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 pozisyonlarında yer alan Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmıştır.
45.30.12.201830641Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dahil Protokol ve Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 527)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya dahil Protokol ve Mektupların Onaylanması Hakkında Karar
46.29.12.201830640Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2)
Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilecek maddeler hk.
47.29.12.201830640Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/3)
Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.
48.29.12.201830640Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/4)
Yüksek yoğunluklu tadlandırıcıların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.
49.29.12.201830640Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/5)
Haritalar ve harita bilgisi harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört vb) Serbest Dolaşıma Giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının ve Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığının düzenleyeceği uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır.
50.29.12.201830640Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/6)
İthalat Rejimi Kararında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesinde esas teşkil eden hususlar hk.
51.29.12.201830640Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/7)
Karayolu taşıt araçlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollere istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.
52.29.12.201830640Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/8)
Sivil hava taşıtlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.
53.29.12.201830640Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9)
İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyanın ithal iznine dair usul ve esaslar hk.
54.29.12.201830640Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10)
Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Ticaret Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.
55.29.12.201830640Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/11)
Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar vb. aletlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, genel güvenlik ve asayiş yönünden Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.
56.29.12.201830640Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12)
Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin Türkiyeye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen nihai kullanım sertifikalarının Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce kayda alınması zorunludur.
57.29.12.201830640İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/13)
İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından düzenlenecek kontrol belgesi aranır.
58.29.12.201830640Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14)
Ozon tabakasını incelten maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine ilişkin usul ve esasları hk..
59.29.12.201830640Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/15)
Tebliğ ekinde yer alan bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esaslar hk.
60.29.12.201830640Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/16)
Gübrelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.
61.29.12.201830640Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/17)
Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, Tebliğ eki listelerde bildirilen kimyasal maddelerin ithalatı ile ilgili usul ve esaslar hk.
62.29.12.201830640Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18)
Türkiye ile AB arasında ihdas edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı eki sanayi ürünlerinden, AB Konseyi tarafından Askıya Alma Sistemine dahil edilen ve edilmesi planlanan eşya için Askıya Alma Sistemine dair düzenlemeler hk.
63.29.12.201830640İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516) (2019 Yılı Tarife Cetveli )
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2019 Yılı Tarife Cetveli ) (gümrük tarife cetvelinde kullanılan ölçü birimleri, gümrük tarife istatistik pozisyonları, tarife yorum kuralları, tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallar...)
64.29.12.201830640İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517) (2019 Yılı)
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış, aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK:1), (EK:2), (EK:3), (EK:4), (EK:5), (EK:6), (EK:7) ve (EK:8) ilave edilmiştir. (Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ, sektör listesi, Bileşim Tablosu (Meursing Tablosu), tarım payı)
65.29.12.201830640Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1)
Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmaların sadece teşhir amacıyla katılabileceği, perakende satış yapamayacağı hk.
66.28.12.201830639Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 518)
Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda yapılan değişiklikle, 0201 gümrük tarife pozisyonu ile belirtilen Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dönem sonu 31/12/2019 tarihine uzatıldı.
67.28.12.201830639Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ ve İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK başlıklı bölümlerinde değişiklik ve ekleme yapıldı.
68.28.12.201830639İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/8)
512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bazı sanayi ürünlerinin (fosforöz asit, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, sodium lügnosülfanat sulu çözeltisi, akrilonitril butadien stiren kopolimeri, poli(vinil alkol), rotatif tip kompresör, LED diyotlu baskılı devre kartı) ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
69.28.12.201830639İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)
512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
70.28.12.201830639Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7158
18 Aralık 2016 tarihinde Trabzon’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya dair Protokol ve Mektupların onaylanması uygun bulunmuştur.
71.28.12.201830639Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 24)
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
72.28.12.201830639Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
26/6/2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
73.28.12.201830639Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan Karşılaştırmalı reklam tanımında ve 8 inci maddesinde yer alan karşılaştırmalı reklam koşullarında değişiklik yapılmış; Yönetmeliğe Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalara ilişkin reklamlar başlıklı 24/A maddesi eklenmiş, Diğer hususlar başlıklı 27 nci maddesi ve Yürürlük maddesi değiştirilmiştir.
74.28.12.201830639Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Ulusal Marker Bedeli ve Teminat Mektubu başlıklı 4/A maddesinin birinci fıkrasında bildirilen ulusal marker bedeli hesaplanırken esas alınan değer ile ilgili değişiklik yapılmıştır.
75.28.12.201830639Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7159
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı. (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, .... v.b)
76.27.12.201830638Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2019 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2019/1)
Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis ve Hirudo verbana) ihraç etmek isteyenler için 2019 yılı ihraç kotası belirlenmiştir.
77.27.12.201830638Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 512)
Bazı sanayi ürünlerinin (fosforöz asit, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, sodium lügnosülfanat sulu çözeltisi, reçine asitleri, titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör, akrilonitril butadien stiren kopolimeri, poli(vinil alkol), rotatif tip kompresör, LED diyotlu baskılı devre kartı) ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.
78.27.12.201830638Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
2019 yılında yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar hk.
79.26.12.201830637Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)
Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2018 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ
80.26.12.201830637Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğinin, Asgari ücret tarifesine ilişkin uygulama esasları başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı ve 2019 yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri belirlendi.
81.26.12.2018306376502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ceza hükümleri ile ilgili 77 nci maddesine göre 2019 yılında uygulanacak olan idari para cezaları.
82.26.12.2018306376502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen, Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin 2019 yılı parasal sınırları.
83.26.12.201830637Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM - 2018/10)
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri tarifesi hk.
84.26.12.201830637Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 501)
Tercihli rejimden faydalanacak eşyanın menşeinin tespiti için ibraz edilecek menşe ispat belgelerine dair usul ve esaslar hk.
85.26.12.201830637Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 499) (2019 YILI BANDROL ÜCRETLERİ)
Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2019 yılı için geçerli olmak üzere alınacak bandrol ücretleri hakkında Karar
86.26.12.201830637Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 497)
1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gtip leri altında sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında, 30/6/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açıldı.
87.26.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.12.2018 tarihli ve 40155575 sayılı yazısı (Mesai Saatleri Dışında İşlem Yapma Talepleri)
Aralık ayı içerisinde özellikle ihracat bağlantılı çıkış işlemlerinde mutlak surette tüm gümrük idarelerinin açık bulundurulması ile fazla mesai taleplerinin karşılanması hk.
88.23.12.201830634Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik olmuştur.
89.22.12.201830633Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik olmuştur.
90.22.12.201830633Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik olmuştur.
91.21.12.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.12.2018 tarihli ve 40007242 sayılı yazısı (Kapasite Raporları)
TOBB onayına müteakip düzenlenen Sanayi Kapasite raporlarının onay tarih ve sayı bilgisiyle webden ulaşılması
92.21.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.12.2018 tarihli ve 40020912 sayılı yazısı ((TPS) üzerinden yapılan dahilde işleme izni başvuruları hk.)
Tek pencere sistemi (TPS) üzerinden yapılan dahilde işleme izni başvurularında sisteme fotoğraf, resim, katalog, ek belge vb. eklenebilmesi, bilgi/belgenin aslının istendiği belirtilmedikçe gerekli bilgi ve belgelerin TPS üzerinden görüntülenerek gerekli kontrollerin sağlanması hk.
93.21.12.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.12.2018 tarihli ve 40049096 sayılı yazısı (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların tesis bildiriminin hangi sürede ve hangi tesisler için yapılacağına ilişkin esaslar hk.)
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların tesislerin fiziki değişikliği, depo açılması ve kiralanmasının bildiriminde usul ve süreler ile istisnalar hk.
94.21.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.12.2018 tarihli ve 40041123 sayılı yazısı (Kripto Para Makinesi İthalatı ve İhracatı)
Kripto para makinesinin ithalatı veya ihracat yasağı ve/veya kısıtına dair bir bilgiye yer verilmediği hk.
95.21.12.2018306325015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2019 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları için, 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak değerler
96.21.12.2018306324646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2019 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca 2019 yılında uygulanacak para cezaları
97.21.12.2018306325307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2019 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 2019 yılında uygulanacak para cezaları hk.
98.21.12.2018306326446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2019 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca 2019 yılında uygulanacak para cezaları hk.
99.20.12.201830631Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğe Dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğü ile ilgili geçici madde eklenmiştir.
100.19.12.201830630Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475)
2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın I sayılı listesinde yer alan %1 KDV ye tabi Gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı %18 e, aynı kararın II sayılı listesinde yer alan %8 e tabi elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışında KDV oranı %18 e çıkarıldı.
101.19.12.2018306304925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl Belirlenecek Kota Dâhilinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Plakalı Taşıtlara da Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 479)
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) bendi kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kota dâhilinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesi hk.
102.19.12.201830630Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun - 7155
Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar hk.
103.19.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.12.2018 tarihli ve 39925623 sayılı yazısı (Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi)
Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi hk.
104.19.12.2018 Genelge No: 2018/22 (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi)
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi Genelgesi (GK2 ve DR2 kodlu tespitlere ilişkin usul ve esaslar)
105.19.12.2018 Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB - İTHALAT-2018/12)
1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında yürütülen ithalat denetim faaliyetlerine ilişkin GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1)10.16 Filtreler maddesi değiştirilmiştir.
106.19.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.12.2018 tarihli ve 39861057 sayılı yazısı (Alkollü İçki İhracatı Hk.)
Alkollü içki ihracatında iç piyasa satışlarında olması gereken bandrolün bulunmaması gerektiğine dikkat edilmesi hk.
107.18.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.12.2018 tarihli ve 39881988 sayılı yazısı (Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi)
ETGB, TIR Karnesi, NCTS ve Antrepoda elleçlemeye konu ihracat eşyasında menşe belgesinin manuel düzenlenebilmesi hk
108.18.12.201830629Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin de değişiklik olmuştur.
109.17.12.2018 Genelge No: 2018/21 (A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri)
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2019 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri 2015/25 sayılı Genelge çerçevesinde uygulanmaya devam edecektir.
110.17.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.12.2018 tarihli ve 39883239 sayılı yazısı (Bulgaristan Varışlı Taşıtlar)
Bulgaristan ve Ortak Transit Sözleşmesi kapsamın diğer ülkeler ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova varışlılar hariç olmak üzere, bitki sağlığı açısından kontrole tabi eşyayı taşıyan taşıtların, 25.12.2018 tarihi itibarıyla Hamzabeyli Gümrük Kapısını kullanarak çıkış yapmaları şeklinde güncelleme yapılmıştır.
111.15.12.201830626Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8241 Sayılı Kararı (3242-2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik)
31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
112.15.12.201830626Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8242 Sayılı Kararı (3242-3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik)
31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında değişiklik yapılmıştır.
113.15.12.201830626Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8243 Sayılı Kararı (3242-4 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik)
3242/4 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararının bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
114.14.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.12.2018 tarihli ve 39832733 sayılı yazısı (Mesai Saatleri Dışında İşlem YapmaTalepleri)
Hatfasonları da dahil olmak üzere, mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması hk.
115.14.12.201830625Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik
Bitki koruma ürünleri, bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler, ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numuneleri ile ihracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan hammaddelerin ithalat izinleri ile ithalat iznine esas kontrolleri hakkında usul ve esaslar.
116.14.12.2018 Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 14.12.2018 tarihli 39826505 sayılı yazısı (İhale Dokümanında Kalite ve Standarda İlişkin Yapılacak Düzenlemeler)
İhale dokümanında kalite ve standarda ilişkin yapılacak düzenlemeler hk.
117.14.12.2018 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 14.12.2018 tarih ve 39812059 sayılı yazısı (Suudi Arabistan'a Giriş ve Çıkışta Kıymetli Eşya Bildirim Yükümlülüğü)
Suudi Arabistana giriş ve çıkışta kıymetli eşya (60 bin riyal veya karşılığı nakit para, altın, mücevher) için beyan formu hk.
118.12.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.12.2018 tarihli ve 39749194 sayılı yazısı (UBAK Izin Belgeleri Kontrolleri)
UBAK izin belgelerinin kontrol, sorgulama işlemlerinin 14 Ocak 2019 tarihinden itibaren ITF internet sayfası üzerinden yapılabileceği hk.
119.12.12.2018306234054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 1/1/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 26.028 TL (yirmialtıbinyirmisekizlira) olarak belirlenmiştir.
120.12.12.201830623Doğal Çiçek Soğanlarının 2019 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/49)
2019 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini belirlenmesi hk.
121.12.12.201830623Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mahal Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/3)’de tanımlanan mahal ısıtıcılar ve kombine ısıtıcılar Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik kapsamına alınmış; Seri olarak üretilen kazanların uygunluğu ve Gaz yakıtları yakan kazanların verimliliklerine dair uygunluğunun değerlendirilip belgelendirilmesi ile ilgili 8 inci maddesi ve Yönetmelik içinde geçen Bakanlık isimleri değiştirilmiştir.
122.11.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.12.2018 tarihli ve 39699771 sayılı yazısı (Bulgaristan Varışlı Taşıtlara Yönelik İşlemler Hk.)
18/12/2018 tarihi itibariyla; ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi veya TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristana açılan Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmaları hk.
123.11.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.12.2018 tarihli ve 39699707 sayılı yazısı (Bulgaristan Varışlı Taşıtlara İlişkin İşlemler)
Bulgaristan varışlı taşıtların TIR kuyruklarının önüne geçilmesi için Hamzabeyli gümrüğüne yönlendirilmesi hk.
124.11.12.201830622İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/8)
İran İslam Cumhuriyeti menşeli 70.04, 70.05 ve 70.06 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan camların ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması için Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmuştur.
125.11.12.201830622İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 452)
İran İslam Cumhuriyeti menşeli 7004, 7005 ve 7006 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan düz cam ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
126.11.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.12.2018 tarihli ve 39660060 sayılı yazısı (Gümrük Kontrolü altında işleme rejiminin kullanımı esnasında mükerrer KDV ödenmemesi için GUMKONTM muafiyet kodu hk)
Gümrük Kontrolü altında işleme rejiminin kullanımı esnasında mükerrer KDV ödenmemesi için Bilge sisteminde GUMKONTM muafiyet kodunun girilmesi ve bu kodun sadece 4091 ve 4291 rejim kodlu beyannamelerde kullanılması hk.
127.10.12.201830621İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 433) (Bazı maddelerin ithalatında ilave Gümrük Vergisi)
Bazı maddelerin (Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş, dikişli borular, sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar, hava kanalları, sosis, sucuk, salam için suni kılıflar, sert polivinil klorür boru ekleme parçaları, elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için mutlar, banyo ve duş küvetleri, lavabolar, eviyeler, Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları, su depoları, bideler, sifonlar, hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri, panjurlar, menfezler, kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları, elektrik devreleri için anahtarlar, borular ve kablo tablaları, televizyonlar, teleprojektörler, kağıtlar, kartonlar, örtüler, şilteler, perfore profiller, bazı oyuncaklar.... ) ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.
128.10.12.201830621Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7153
2872 sayılı Çevre Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ve bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılmıştır.
129.10.12.201830621Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 437)
Bazı anlaşmaların yürürlük tarihlerinin tespit edilmesi hakkında Karar (Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Yönelik Protokol...)
130.08.12.2018 İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 08.12.2018 tarihli ve 39593067 sayılı yazısı (Yetkisiz İş Takibi Hk.)
Yetkisiz iş takibi hk.
131.07.12.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.12.2018 tarihli ve 39582259 sayılı yazısı (Elektronik Tebligat Sistemi)
Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Elektronik Tebligat Sistemini kullanmaya zorunlu olduğu hk.
132.07.12.2018 Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2018/19 sayılı Genelgesi (2019 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları, Yetki Belgesi ve Taşıt Kartı Ücretleri... hk.)
01/01/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri ile Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) kapsamında bazı belge onaylama ücretlerinin 2018 yılı yeniden değerleme oranında artışları hk.
133.07.12.201830618İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 416) (Bazı makinaların, aletlerin ithalatında ilave gümrük vergisi)
Bazı makinaların, aletlerin (Oksijen vb gaz jeneratörleri, Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar için alüminyumdan silindir kapakları, bazı santrifüj pompalar, evlerde kullanılan fanlar, portatif tarım veya bahçeciliğe ait püskürtücüler, Tohum, hububat, kuru baklagillerin tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar, Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus bazı makinalar, maden dedektörleri, bazı oyuncaklar, skuter, su kayakları, sörf tahtaları ve su sporları yapmak için malzemeler... ) ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.
134.07.12.201830618İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 415)
2017/10310 sayılı İthalat Rejimine Ek Karar ile, 9003.90 tarifesi altında sınıflandırılan Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçevelerin aksam ve parçalarının ithalatında alınan ilave gümrük vergisi %29,8 den %15 e indirilmiştir.
135.07.12.201830618Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 414)
2010/888 sayılı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
136.07.12.201830618Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1 inin başlığı Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi olarak değiştirilmiş; BH014 satırındaki 1704 gtip ine ait Tarife Kontenjanı dönemine dipnot eklenmiş; Tahsisat Yapılacak Firma Türü ve Tahsisat Yöntemi değiştirilmiş ve BH014 Kod No lu tarife kontenjanına ilişkin 2018 yılındaki başvurular başlıklı geçici madde eklenmiştir.
137.07.12.201830618Bursa Serbest Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 417)
Bursa Serbest Bölgesinin sınırları Karara ekli kroki ve koordinat listesinde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
138.07.12.201830618Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 418)
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik in Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler başlıklı 20 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Yabancıların 250,000 dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk vatandaşlığı kazanması uygulamasında, gayrimenkulün satışı için noter huzurunda söz verilmesi de geçerli olacak.
139.07.12.201830618Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinin, dayanağı olan mevzuatta ve Bakanlık isimlerinde değişiklik olmuştur.
140.06.12.201830617Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)
1 seri nolu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin kapsamı başlıklı 42/A maddesinde değişiklik yapıldı.
141.06.12.201830617Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi hk.
142.05.12.201830616Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7151
Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmıştır. (1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu... )
143.05.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.12.2018 tarihli ve 39515388 sayılı yazısı (E-Fatura Kapsamı Tax Free Faturalar-İstatistik Hk.)
E-Fatura Kapsamı Tax Free Faturalara istatistik alınabilmesi Hazine ve Maliyenin 6235 sayılı yazıları
144.05.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.12.2018 tarihli ve 39433829 sayılı yazısı (Geçici İthal Edilen Taşıtların Usulsüz Serbest Dolaşıma Girişi Hk.)
Geçici İthal Edilen Taşıtların Usulsüz Serbest Dolaşıma Girişi incelemesi (trafik tescil milli plakala verilen taşıtlar)
145.04.12.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.12.2018 tarihli ve 39454040 sayılı yazısı (Tahsilat Takip Programı - Güncellemeler)
Tahsilat Takip Programında itiraz dilekçe sayısı ve tarihi ile ek tahakkukta manuel kapatma işlemleri hk.
146.04.12.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 4/12//2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 4/12/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
147.03.12.2018 Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 03.12.2018 tarihli ve 39401258 sayılı yazısı (İmal Yılı Uygulamasında Araç İthalatı)
İmal Yılı Uygulamasınd Araç İthalatı (2018 yılının son altı ayında üretilen 87.03 pozisyonundaki binek otomobillerinin 30.06.2019 a kadar; 8429.51, 8429.52, 8429.59 pozisyonlarındaki iş makinalarından 2018 yılında üretilenlerin 28.02.2019 a kadar, gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilmesi halinde ithaline izin verilmesi hk)
148.03.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.12.2018 tarihli ve 39385078 sayılı yazısı (Mısır Kırığı İçeren Buğday Kepeği Cinsi Eşyanın Sınıflandırılması Hk.)
Mısır Kırığı İçeren Buğday Kepeği Cinsi Eşyanın Sınıflandırılması hk.
149.03.12.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.12.2018 tarihli ve 39421956 sayılı yazısı (Et ve Süt Kurumu Tarafından Yapılan İthalatlarda Ödeme Kesintileri Hk.)
Et ve Süt Kurumu Tarafından Yapılan İthalatlarda Ödeme Kesintilerinde satış sözleşmesindeki hususların dikkate alınması hk.
150.03.12.2018 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 03.12.2018 tarihli 39407473 sayılı yazısı (Mobil Ünite Cihaz Talimatı Yazısı Hk.)
Mobil Ünite Cihaz Talimatı Yazısı transit taşımacılıkta ATS yönergesi ve genelgesine riayet edilerek işlem yapılması ile cihaz yetersizliği hk.

gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com

GÜMRÜK- gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com

GÜMRÜK-

DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP  gümrük müşavirliği-

gebze gümrük müşavirliği-

kocaeli gümrük müşavirliği-

en iyi gümrük müşavirliği fi

DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP  gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com

GÜMRÜK-

DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP  gümrük müşavirliği-

gebze gümrük müşavirliği-

kocaeli gümrük müşavirliği-

en iyi gümrük müşavirliği firmaları-

gümrük müşavirliği-

gebze gümrük müşavirliği-

kocaeli gümrük müşavirliği-

en iyi gümrük müşavirliği firmaları-

gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com

GÜMRÜK-

DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP  gümrük müşavirliği-

gebze gümrük müşavirliği-

kocaeli gümrük müşavirliği-

en iyi gümrük müşavirliği firmaları-

gümrük müşavirliği-

 

Saygılarımla / Best Regards

 

 

 Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor