DUYURULAR

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.11.2018 - 30.11.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri: 1. 20.11.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 20/11/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 20/11/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 2. 17.11.2018 30598 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1 inde yer alan tablonun AB003 ve AB004 kod numaralı tarife kontenjanlarına Diğer kemikli parçalar 0201.20 gtip i eklendi 3. 16.11.2018 30597 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52) 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde; döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelerin TL ye çevrilmesindeki esasları içeren 8 inci maddesinde değişiklik yapıldı. 4. 15.11.2018 30596 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2016/4 sayılı Tebliğ kapsamında 8409.91.00.00.11 ve 8409.99.00.00.11 gtiplu Aluminyumdan silindir kapakları ithalatında uygulanmakta olan 9 ABD Doları/kg gözetim miktarı 12 ABD Doları/kg/brüte yükseltildi. 5. 14.11.2018 30595 Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Kalıcı organik kirleticilerin; imalatının, piyasaya arzının ve kullanımının yasaklanmasına, en kısa sürede aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına veya kısıtlanmasına, mümkün olduğunca ortadan kaldırma amacıyla, bu maddelerin salımlarının en aza indirilmesine, bu maddelerden oluşan, bunları içeren veya bu maddelerin herhangi biri tarafından kirletilmiş atıkların yönetimine ilişkin hükümleri hk. 6. 13.11.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018/11 Sayılı Genelgesi (Tek Pencere Sistemi-Hariçte İşleme) Tek Pencere Sisteminde Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) e-Devlet kapısından TPS linkinden geçiş 7. 13.11.2018 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.11.2018 tarihli 38783458 sayılı yazısı (Ekonomik Gereklilik Değerlendirmesi Tablosu Güncellemesi) Genel antrepo yatırım izni veya geçici depolama yeri ön izin başvurularında ekonomik gereklilik değerlendirmesi tablosuna ...5) Sağlanacak Tahmini İstihdam Bilgisi... ile ilgili satır eklenerek tablo güncellendi. 8. 09.11.2018 Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 09.11.2018 tarihli ve 38713016 sayılı yazısı (INCOTERMS 2010 Teslim Şekilleri Hk.) INCOTERMS 2010 Teslim Şekilleri hk. 9. 09.11.2018 30590 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 323) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Yatırım süresi ve tamamlama vizesi başlıklı 24 üncü maddesine genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi ile ilgili fıkra ve Karara 09.11.2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve ek süre almamış teşvik belgelerinin süresi ile ilgili geçici madde eklenmiştir. 10. 09.11.2018 30590 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 320) Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı tutarı 500 TL olarak yeniden belirlendi. 11. 09.11.2018 30590 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4) 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 23 üncü maddesine Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi ile ilgili fıkra ve Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu başlıklı EK 11 eklenmiştir. 12. 09.11.2018 İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 09.11.2018 tarihli ve 38712934 sayılı yazısı (YKTS-Gümrük Müşavir Yardımcıları Hk.) BİLGE Sisteminde 57 kullanıcı kodu profilinde yetkilendirilen Gümrük Müşaviri Yardımcılarının kendilerine ait BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi ile YKTS Programında Vekalet Giriş menüsünden Vekalet Giriş İşlemi yapması ve ardından herhangi bir gümrük idaresinden onay için başvuruda bulunması gerektiği hk. 13. 08.11.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 08/11/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 08/11/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 14. 08.11.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.11.2018 tarihli ve 38688809 sayılı yazısı (Transfer Bildirim Formları Düşümlerinde Yükümlü Beyanının Alınmasına Yönelik Düzenleme-Yükümlü Kılavuzu) Transfer Bildirim Formları düşümlerinde yükümlü beyanının alınmasına yönelik düzenleme, TBF kılavuzu 15. 07.11.2018 30588 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödemelerle ilgili 12/C maddesinde değişiklik yapılmıştır. 16. 07.11.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 07/11/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 07/11/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 17. 06.11.2018 TCMB - İhracat Genelgesi İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ihracat genelgesi 18. 06.11.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.11.2018 tarihli ve 38585172 sayılı yazısı (2018/19 Sayılı Genelge) İhracat refakat belgesi uygulama kılavuzu (NCTS T1 veya TIR Karnesi ile ikinci iskele) ve hata bildirimi irtibat yetkilileri 19. 05.11.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.11.2018 tarihli ve 38565267 sayılı yazısı (ATA Karnesi) ATA Karnesi doldurulmasında Yeniden İhracat, Yeniden İthalat, Geçici İthalat Beyanı F Bölümü 20. 05.11.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.11.2018 tarihli 38561204 sayılı yazısı (Elektronik Tebligat Sistemi Hk.) Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmış olup, sistem 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alınmıştır. 21. 03.11.2018 30584 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) 3 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) ne İşlem görmüş nihai ürünün vergilendirilmesi ile ilgili madde eklenmiştir. 22. 03.11.2018 30584 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 152) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Yalova Gümrük Müdürlüğü eklenmiş; malûl ve sakat araçları, bedelsiz ithalat kapsamında getirilen taşıtlar ve iş makineleri bu Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır. 23. 03.11.2018 30584 Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Bakanlık, İl/ilçe müdürlüğü ve Bakan tanımları değiştirilmiş; koyun ve keçi türü hayvana kimliklendirme ve kayıt işlemi tarihi ve koyun keçi türü hayvanların hareket, ölüm, kesim, işletmede zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerin güncelleme tarihi 31/3/2019 tarihine uzatılmıştır. 24. 03.11.2018 30584 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Bakanlık, İl/ilçe müdürlüğü ve Bakan tanımları değiştirilmiş; sığır cinsi hayvanların tanımlama ve kayıt işlemleri tarihi ve sığır cinsi hayvanların hareket, ölüm, kesim, işletmede zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerin güncelleme tarihi 31/3/2019 tarihine uzatılmıştır. 25. 03.11.2018 30584 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 6, 8 ve 9 Numaralı Eklerine İlişkin Olarak 12 Ekim 2017 Tarihinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 308) TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 6, 8 ve 9 Numaralı Eklerinde değişiklik yapılmıştır. 26. 03.11.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 03/11/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 03/11/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 27. 02.11.2018 Genelge No: 2018/18 (Tarım ve Orman Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması Hk.) Tarım ve Orman Bakanlığı tahlil sonuçlarının tarife tespitinde kullanılması hk. 28. 02.11.2018 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.11.2018 tarihli 38504215 sayılı yazısı (E-İhale Tebliği Değişiklikleri Hk.) E-ihaleye ticaret bakanlığı personeli ve eşlerinin, bu kişilerin birinci derece yakınlarının katılamayacağı aksi halde idari soruşturma 29. 02.11.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.11.2018 tarihli 38502843 sayılı yazısı (Elektronik Tebligat Sistemi Hk.) Elektronik tebligat sisteminin 05.11.2018 tarihinde yürürlüğe girdiği; sistem aracılığıyla tebliği yapılabilecek belge türleri; Tahsilat Takip Programı (TTP) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sisteminin kullanımı tebliğ tarihinin işlenmesi hk. 30. 02.11.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.11.2018 tarihli ve 38502440 sayılı yazısı (Geri Gelen Yaş Sebze ve Meyvelerin İşlemlerinin Hızlandırılması) Geri gelen yaş sebze ve meyvelerin çabuk bozulabilir olması nedeniyle gümrük işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması hk. 31. 02.11.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.11.2018 tarihli 38449960 sayılı yazısı (İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri-Mobil Ekipler Çalışma Kılavuzu) İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri için Mobil Ekipler Çalışma Kılavuzu hk. 32. 02.11.2018 Genelge No: 2018/19 (İhracat Refakat Belgesi) İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın karayoluyla Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde ulusal transit rejimi altında taşınmasında, yükümlünün tercihine göre NCTS programından transit beyannamesi düzenlenmesi yerine, İhracat Refakat Belgesi (İRB) programından İRB düzenlenmesinde yapılacak işlemler hk. 33. 01.11.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.11.2018 tarihli ve 38453412 sayılı yazısı (Teminat İş ve İşlemleri Hakkında) Teminatların kabulü, değiştirilmesi, yenilenmesi, takibi, geri verilmesi yazışmalarının doğrudan GGM ile yapılması hk. 34. 01.11.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 01/11/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 01/11/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 35. 01.11.2018 30582 Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinin Asma fidan ve üretim materyallerinin üretilmesi ve pazarlaması ile ilgili genel hükümlerinin yer aldığı 4 üncü maddesinin Doku kültürü ile ilgili bendinde değişiklik yapılmıştır. 36. 01.11.2018 30582 Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin Çilek fidesinin üretilmesi, sertifikasyonu ve pazarlaması ile ilgili genel hükümlerinin yer aldığı 4 üncü maddesinin Doku kültürü ile ile ilgili bendinde değişiklik yapılmıştır. GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp-DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp-Gebze gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp-kocaeli gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp-en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp-gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri Gebze gümrük Dilovası gümrük Ev yap gümrük derince gümrük Sabiha gökçen gümrük Haydarpaşa gümrük Ahl Ambarlı murat bey halkalı gümrük. ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- gümrük gümrükçü gümrük müşaviri Gebze gümrük Dilovası gümrük Ev yap gümrük derince gümrük Sabiha gökçen gümrük Haydarpaşa gümrük Ahl Ambarlı Murat bey halkalı gümrük.DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- Gebze gümrük müşavirliği- Kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği fi DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri Gebze gümrük Dilovası gümrük Ev yap gümrük derince gümrük Sabiha gökçen gümrük Haydarpaşa gümrük ahl Ambarlı Murat bey halkalı gümrük. ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- Gebze gümrük müşavirliği- Kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- Gebze gümrük müşavirliği- Kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Şgümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği