DUYURULAR

01.10.2018 - 31.10.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.10.2018 - 31.10.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri: Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet 1. 31.10.2018 30581 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 265) 1207.40 tarifesinde sınıflandırılan susam tohumunun gümrük vergileri düşürülmüştür. 2. 31.10.2018 30581 Kore Cumhuriyeti Menşeli Polietilen Tereftalat İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 262) 3907.69.00.00.00 tarifesinde sınıflandırılan Polietilen Tereftalatın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 2 (iki) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır. 3. 31.10.2018 30581 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 258) Karar eki listede bildirilen bazı maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması hk. 4. 31.10.2018 30581 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502) 483 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile; Ödeme Kaydedici Cihazların günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin GİB e elektronik ortamda bildirilmesi gereken tarih 1/1/2019 a ertelenmiştir. 5. 31.10.2018 30581 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287) 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan beyaz eşyaların özel tüketim vergisi oranları %0 olarak; Karar eki (I) sayılı cetvelde yer alan mobilyaların kdv oranı %8 olarak; 8701.20, 8702, 8704, 8705 gtip lu malların kdv oranı da %1 olarak belirlenmiştir. 6. 31.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.10.2018 tarihli ve 38412591 sayılı yazısı (Yem İhracatında Ön İzin Belgesi) Yem ve yem maddelerinin ihracatında ön izin belgesi düzenlenmeyecek ürünler listesinde olupta ön izin belgesi ve sertifika düzenlenmesinde sakınca görülmeyen ürünler hk. 7. 30.10.2018 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 30.10.2018 tarihli 38375645 sayılı yazısı (Gümrüklü Yer ve Sahalarda Kaçakçılıkla Mücadele) Gümrüklü sahalar ve gümrüklü yerlerde kaçakçılıkla mücadele faaliyetinin sahayla ilgili yetkili Gümrük Müdürlüğünde olduğu, yetki çatışmaması olmaması bağlamında 37861426 yazı ile İçişleri Bakanlığına bilgilendirme yapıldığı hk 8. 27.10.2018 30578 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) Transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esaslar hk. 9. 27.10.2018 30578 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 10) Serbest dolaşımda bulunmayan ham petrol, benzin, motorin ve jet yakıtının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transiti ile ilgili 3 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. ((Ham petrol, benzin, motorin, gazyağı ve jet yakıtının transitinde çift yönlü takip edilecek güzergah kısmına yeni bir güzergah eklendi) 10. 27.10.2018 30578 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/39) Vietnam menşeli 8311.20.00.00.00 gtiplu adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir. 11. 27.10.2018 30578 Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/27) 2015/24 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davranan Pera Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti. ve Bilen Isc Genel Gözetme ve Kontrol Servisleri Ltd. Şti. 1 ay süre ile faaliyetten men edilmiştir. 12. 26.10.2018 30577 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 7148 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı. (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, .... v.b) 13. 26.10.2018 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.10.2018 tarihli 38317153 sayılı yazısı (E-İhale Sisteminde Yapılan Değişiklikler Hk.) Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No:1 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Elektronik İhale Seri No:2) ile e-ihale sisteminde kapalı teklif yönteminin yanısıra açık teklif yöntemi uygulamasına da geçilmiş, teminat miktarı, ihale gün sayısı ve saatleri, sisteme araçların fotoğraflarının yanında videolarının da eklenmesi gibi konularda yapılan değişiklikler hk. 14. 25.10.2018 30576 KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 227) 2009/15431 sayılı Kararın KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmet ve Desteklerden Yararlandırılacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sektörleri başlıklı listesinin (J) sırasında yer alan Bilgi ve İletişim başlığı altında hariç olarak bildirilen Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetler destek kapsamına alınmıştır. 15. 25.10.2018 30576 Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) İdari Komitesi Tarafından 15-16 Ekim 2015 Tarihlerinde Düzenlenen 15 inci Dönem Toplantısında Adı Geçen Sözleşmesinin Ek-A’sının II Sayılı Ekinde Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 217) Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) İdari Komitesi Tarafından 15-16 Ekim 2015 Tarihlerinde Düzenlenen 15 inci Dönem Toplantısında Adı Geçen Sözleşmesinin Ek-A sının II Sayılı Eki CPD Karnesi Örneğinde Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hk. 16. 25.10.2018 30576 DÜZELTME (192 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili) 192 sayılı Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesinde sehven yer alan ...Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer... ibaresi ...Bu Karar 25/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer... şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir. 17. 25.10.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25/10/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 25/10/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 18. 24.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.10.2018 tarihli ve 38227880 sayılı yazısı (Transfer Bildirim Formlarının Beyan İşlemleri) Ödeme şekli peşin, 3-vesaik mukabili ve akreditif olarak beyan edilen tüm ithalat beyannamelerinde dikkat edilmesi gereken işlemler hk. 19. 24.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.10.2018 tarihli ve 38236179 sayılı yazısı (Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi) Menşe Şahadetnameleri ile Form A Menşe Belgelerinin MEDOS sistemi üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına 30 Ekim 2018 tarihinde geçilecek olup söz konusu belgeler ikinci bir bildirime kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği; elektronik ortamda onaylanmasının ardından ıslak imzalanacağı hk. 20. 24.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.10.2018 tarihli ve 38213473 sayılı yazısı (İstanbul Yeni Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün Faaliyete Geçmesi) İstanbul Yeni Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün faaliyete geçmesi hk. 21. 24.10.2018 30575 Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 197) Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Uygulamasında başlamış işlemle ilgili eklenen geçici madde gereği; Kararın yayımı tarihinden 45 gün içerisinde beyannamenin tescil edilmiş yada ÖZET BEYAN verilmiş olması durumunda İGV uygulanmayacak; tahsil edilmiş ek mali yükümlülük iade edilecektir. 22. 24.10.2018 30575 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 199) 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda yer alan Ekonomi Bakanlığı ibareleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Ekonomi Bakanı ibareleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak değiştirilmiştir. 23. 24.10.2018 30575 Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 192) Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararın adında ve bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. 24. 24.10.2018 30575 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 214) 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın Hususi damgalı pasaport verilecek kişiler başlıklı 4 üncü maddesinde değişiklik yapıldı. 25. 23.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.10.2018 tarihli ve 38218043 sayılı yazısı (Tahsilat Takip Programı-Uzlaşma Modülü) Tahsilat Takip Programı Uzlaşma Modülünün kullanılmaya başlandığı gümrük ve icaret bölge müdürlükleri belirtilerek uzlaşma başvurularının Uzlaşma Talep Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda yapılması gerektiği hk. 26. 23.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.10.2018 tarihli ve 38191249 sayılı yazısı (2018/13 Sayılı Genelge (Tadımlık Ürünler) 2018/13 sayılı genelge uyarınca gümrüksüz satış mağazalarında satılan yerli ürünlerin tanıtımına yönelik olarak müşterilere tadımlık olarak sunulan, iç piyasadan temin edilen, KDV ve ÖTVsi ödenmiş olan ürünlerin, gümrük beyannamesi verilmeksizin mağazalara alınabilmesi hk. 27. 23.10.2018 İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 23.10.2018 tarihli ve 38151073 sayılı yazısı (Eşyanın Antrepoda Kalış Süresi Hk.) Eşyanın antrepoda kalması için ikinci ek süre verilip verilmeyeceği hk. 28. 22.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.10.2018 tarihli ve 38071586 sayılı yazısı (Transit Geçen Araçlarda Akaryakıt Muafiyeti) Transit Geçiş beyanı ile Türkiyeye giren ancak iç gümrüklere uğrayarak yük alan TIR aracı için iç gümrük idaresinde, standart depo fazlası akaryakıtın vergilendirilmesi hk. 29. 20.10.2018 30571 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/36) 5503.20.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli polyester elyaf ithalatında 2013/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 30. 20.10.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 20/10/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 20/10/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 31. 19.10.2018 30570 Çevre Etiketi Yönetmeliği Türkiyede üretilen, dağıtılan, ihraç edilen veya ithalat yoluyla piyasaya sunulan ürün veya hizmetlere çevre etiketi verilmesi hk 32. 19.10.2018 30570 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ AB menşeli peynir, yağ, maltlık arpada açılan tarife kontenjanları için Tahsisat Yapılacak Firma Türü ve Tahsisat Yöntemi sütunlarında değişiklik yapılmıştır. 33. 19.10.2018 30570 Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Moldova menşeli peynir ve yağlarda açılan tarife kontenjanları için Tahsisat Yapılacak Firma Türü ve Tahsisat Yöntemi sütunlarında değişiklik yapılmıştır. 34. 19.10.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 19/10/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 19/10/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 35. 19.10.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 19.10.2018 tarihli ve 38064360 sayılı yazısı (Supalan İstek Kağıdı) Supalan (Taşıt üstü) gümrük işlemi istek kağıdının BİLGE sisteminden kaldırılacağı ile supalana uygun değil ise BS3 kodunun kaldırılması için muayene memuru müzekkeresine göre beyannamenin düzeltilmesi hk. 36. 18.10.2018 30569 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar İleri Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Kardemir Dış Ticaret A.Ş. ve Yaşar Dış Ticaret A.Ş ne Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilmiştir. 37. 17.10.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 17/10/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 17/10/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 38. 16.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.10.2018 tarihli ve 38007590 sayılı yazısı (Hisse Devri-Ortaklıktan Ayrılma) Gümrük müşavirlerinin hisse devri-ortaklıktan ayrılma tarihini ticaret sicili gazetesi yayım tarihiyle de 7 günde bildirebileceği hk. 39. 16.10.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 16/10/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 16/10/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 40. 16.10.2018 30567 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7) 72 ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir-çelik ürünleri ithalatında 138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esasları hk. 41. 16.10.2018 30567 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/35) Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli transmisyon kolanları (v- kayış) ithalinde 2013/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 42. 16.10.2018 30567 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/37) Kore Cumhuriyeti menşeli 3824.40.00.00.00 GTİP li Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar tanımlı eşya ile 3906.90.90.00.00 GTİP li Diğerleri tanımlı polikarboksilatlar ithalatında yerli üretim dalı tarafından açılan damping soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle önlemsiz olarak kapatılmıştır. 43. 16.10.2018 30567 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/38) Nepal ve Bangladeş menşeli 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 G.T.P.leri altında kayıtlı sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma sonucunda; dampinge karşı önlemlerin Nepale uygulanmamasına, Bangladeş Well Mart Ltd (Textile unit) hariç diğer firmalar için dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. 44. 16.10.2018 30567 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2015/9 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Çin menşeli 3921.13 gtip lu koagüle suni deriler için de dampinge karşı vergi uygulanmasına karar verilmiştir. 45. 16.10.2018 30567 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2018/3) İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen 2019 yılına ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, Sivil Toplum Kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve talepleri için başvurular hk. 46. 16.10.2018 30567 Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Elektronik İhale Seri No: 2) Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1) nin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. 47. 13.10.2018 30564 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6) Kore Cumhuriyeti menşeli 3907.69.00.00.00 gtipli Poli(etilen tereftalat) ithalatında 2 (iki) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması için Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmuştur. 48. 13.10.2018 30564 Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Müsteşar Yardımcısının ibaresi Bakan Yardımcısının şeklinde değiştirilmiştir. 49. 12.10.2018 30563 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 181) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (Güvenlik korucusu olanlar ile emekli güvenlik korucusu olanlara silah ruhsatı verilmesi hk) 50. 12.10.2018 30563 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 180) Bazı anlaşmaların yürürlük tarihlerinin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye ile Bosna-Hersek Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma ve Notalar, Türkiye ile Belçika Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol, Türkiye Kore Arasında Serbest Ticaret alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşması, Tükiye Karadağ Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşması...) 51. 12.10.2018 30563 2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi, başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacaktır. 52. 11.10.2018 30562 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 166) 2006/11439 sayılı Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda yer alan 0202.20 gümrük tarife pozisyonunda yer alan etlerde tarife kontenjanı yeniden düzenlendi ve 0201.20 pozisyonunda yer alan büyükbaş hayvanların taze ve soğutulmuş diğer kemikli parçaları eklendi. 53. 11.10.2018 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.10.2018 tarihli 37917789 sayılı yazısı (4733 Sayılı Kanun Kapsamında Elkonulan Eşya) Kaçak eşya ambarına sadece 5607 sayılı Kanun kapsamında kaçak zannı ile elkonulan eşya ile alıkonulan taşıtların teslim alınacağı ve 4733 sayılı Kanun uyarınca elkonulan eşyanın gümrük idarelerince teslim alınması zorunluluğu bulunmadığı hk. 54. 10.10.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.10.2018 tarihli ve 37888259 sayılı yazısı (İzinli Gönderici İşlemleri) İhracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici uygulamalarına ilişkin işlemler hk. 55. 10.10.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018/10 Sayılı Genelgesi (İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri) İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemlerinde düzenleme yapılması hk. 56. 10.10.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.10.2018 tarihli ve 37879537 sayılı yazısı (BİLGE Sisteminde Belge Tamamlama) BİLGE Sisteminde sonradan ibraz edilecek belge için S kodlanmasından sonra Belgenin Tamamlanması halinde beyannamede redrese yapılmadan, belge tamamlama bölümünün doldurulması gerektiği hk. 57. 10.10.2018 30561 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.(I/C-2.1.3.4.3.1. Alıcıların Beyanı , II/B-15.2.1 Genel Olarak, III/B-3.1.1 Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması ve III/B-3.1.2 İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması) 58. 10.10.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 10/10/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 10/10/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 59. 09.10.2018 30560 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3) 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik yapıldı. (Yatırım teşvik belgesi başvurusunda aranan Dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın yatırıldığına dair belge yürürlükten kaldırıldı ve Tebliğde geçen Bakanlık, Müsteşarlık, Genel müdürlük vb kurum isimleri, değişen kurum isimlerine göre yeniden düzenlendi) 60. 09.10.2018 30560 Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinin EK-1 Gıda Güvenilirliği Kriterleri başlıklı listesinde değişiklik yapılmıştır. 61. 09.10.2018 30560 Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 2013/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/39) 2013/9 sayılı Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliğinin Buğday Unları ve Gıda Amaçlı Buğday Kepeğine Ait Kimyasal Özellikler başlıklı Ek-1 i değiştirilmiştir. 62. 09.10.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 09/10/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 09/10/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 63. 09.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.10.2018 tarihli 37808399 sayılı tasarruflu yazısı (Tohumluk İhracatı) Tohumluk sertifikası olmayan eşyanın Tohumluk olarak ihraç edilmesinin önüne geçmek ve yurt içi arz dengesi de dikkate alınarak tohumlukların ihracatında (Sebze Türleri Hariç) Tohumluk Sertifikası şartı getirildiği, gümrük müdürlüklerine ulaşan tohumluk ihraç taleplerinde İhraç Ön İzin Yazısı beraberinde Tohumluk Sertifikasının da dikkate alınması gerektiği hk. 64. 08.10.2018 Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 08.10.2018 tarihli ve 37779711 sayılı yazısı (YYS Yıllık Faaliyet Raporu ve İzleme) Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahiplerince ibrazı gereken belgelerin hangi tarihe kadar ilgili Bölge Müdürlüklerine sunulması gerektiği hk. 65. 08.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.10.2018 tarihli 37813252 sayılı tasarruflu yazısı (DIR da İhracat Ön İzin Belgesi) Yem ve yem maddelerinin ihracatında dahilde işleme kapsamında olsa dahi ön izin belgesinin alınacağı hk. 66. 06.10.2018 30557 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’ in mülga 8 inci maddesi Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli Sözleşmeler başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. 67. 05.10.2018 30556 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/34) ÇHC menşeli 9105.21.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan elektrikle çalışan duvar saatleri için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 68. 05.10.2018 30556 İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2018/34) 4634 sayılı Şeker Kanununa göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekeri ile ilgili, imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esaslar hk. 69. 05.10.2018 30556 Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ Tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esaslar hk. 70. 05.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.10.2018 tarih ve 37745937 sayılı yazısı (Antrepo Beyannamesinde Antrepo Kodunun Beyanı) Gümrük Yönetmeliği Ek 14 e göre beyannameyi verenlerce beyannamenin 49 no.lu kutusuna antrepo kod numarası yazılması gerektiği hk. 71. 03.10.2018 30554 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/09/2018 Tarihli ve 8085 Sayılı Kararı 5605-2 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının Ulusal markerin ilgili lisans sahibi tarafından talep edilmesi ile ilgili 4 üncü maddesinde, Ulusal markerin teslim edilmesi ile ilgili 5 inci maddesinde, Ulusal marker eklenmesi ile ilgili 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmış ve EK-1 inde yer alan Ulusal Marker Talep Formu yürürlükten kaldırılmıştır. 72. 03.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.10.2018 tarihli ve 37636110 sayılı yazısı (İGV/EMY kararları geçici madde kapsamında antrepo/serbest bölgelerde bulunan eşyanın vergisi hk.) İlave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulaması öngören İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda bir geçici madde bulunması ve geçici maddede yer alan şartların sağlanması koşuluyla Karara konu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması hk. 73. 03.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.10.2018 tarihli ve 37687536 sayılı yazısı (Gümrük Müşavirleri İletişim Bilgileri) Müşavir ve yardımcılarının bilgi sistemi ekranında dernek başlığı altında sabit telefon numaraları 74. 02.10.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.10.2018 tarihli ve 37671296 sayılı yazısı (Yeni Formatta YYS Sertifikaları) Yeni Formatta Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası YYS firmaların talepleri halinde YYS Sertifikalarının değiştirilmesi gerektiği hk. 75. 02.10.2018 30553 Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 138) 72 ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir veya alaşımsız çelikten yassı mamuller, çubuklar, teller ve profiller, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri, paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri, boru ve içi boş profiller ithalatında 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25 i oranında ek mali yükümlülük uygulanır. (Yürürlük; 17.10.2018) 76. 02.10.2018 30553 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Bazı İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 140) 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır. 77. 02.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.10.2018 tarihli ve 37642649 sayılı yazısı (ETOBS İle TIR Transit Takip Programının Entegrasyonu) Ağırlık ve boyut sınırlarını aşmayan, yük bölmesine mühür tatbik edilemeyen eşyanın açık olarak sevk edildiği yarı römorklar ve kendisi eşya olarak kabul edilen kendiliğinden seyahat eden araçlar (87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobiller hariç) ile ağır ve havaleli eşya taşıyan araçlar için Taşıt Onay Belgesi aranmaması gerekmekte olup TIR/Transit Takip Programında düzenleme yapılarak bu tür durumlarda TOB Harici butonunun işaretlenmesi hk 78. 01.10.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.10.2018 tarih ve 37628860 sayılı yazısı (Gümrüksüz satış mağazalarında, serbest dolaşımda bulunan Türk ve yabacı menşeli eşyanın satılması hk.) Gümrüksüz satış mağazalarında, serbest dolaşımda bulunan Türk ve yabacı menşeli eşyanın satılması hk. 79. 01.10.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.10.2018 tarihli ve 37725166 sayılı yazısı (Tahsilat Takip Programı - Yapılandırılan Alacakların Taksitlendirilmesi) 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna istinaden yapılandırılan alacaklara ilişkin Tahsilat Takip Programı üzerinde Yapılandırma ekranının geliştirildiği hk. 80. 01.10.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.10.2018 tarihli ve 37608431 sayılı yazısı (Tahsilat Takip Programı - Yapılandırılan Alacakların Taksitlendirilmesi) İhracat beyannamelerinde Taşıma şekli deniz yolu ile ulaşım olan çıkış bildirimlerinde Diğer seçeneğinin kullanılmasının kaldırılması hk. gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği fi DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- Saygılarımla / Best Regards Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp