DUYURULAR

01.09.2018 - 30.09.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.09.2018 - 30.09.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri: Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet 1. 29.09.2018 30550 Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlerin Listesi ve Ek 2 sinde yer alan veteriner kontrollerine tabi olmayan gıda maddeleri listesi değiştirilmiştir. 2. 28.09.2018 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 28.09.2018 tarihli 37558916 sayılı yazısı (Nakit Kontrolleri Hk.) Yolcu çıkış noktalarında nakit kontrolleri yapmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, yolcu beraberi olarak yurt dışına çıkarılması yasak olan nakdin çıkışına izin verilmemesi hk. 3. 28.09.2018 30549 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/8) İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Pirinç (GTİP: 1006) ve Çavdar - Diğerleri (GTİP:1002.90.00.00.00) eklenmiştir. 4. 28.09.2018 30549 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5) 70.04 GTP li çekme ve üfleme cam ile 70.05 G.T.P i altında bulunan float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 2015/8118 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uygulanan korunma önleminin uzatılması için korunma önlemi soruşturması açılmıştır. 5. 28.09.2018 30549 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe Perakende işletmelerce üretici ve tedarikçiye yapılacak ödemeler başlıklı madde eklenmiştir. 6. 26.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.09.2018 tarihli ve 37497818 sayılı yazısı (Havalimanlarında Ardiye Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.) İGMD nin Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman) konulu yazısına Gümrükler Genel Müdürlüğünün cevabi yazısı 7. 26.09.2018 Genelge No: 2018/17 (Geçici İthal Edilen Konteynerlerin Yeniden İhracı) Konteynerin sahibi, işleticisi veya bunların temsilcileri dışında konteynerin içinde bulunan eşya ile birlikte eşyanın taşımasını üstlenen başka firma tarafından yurtdışı edildiği durumda konteynerin gümrük işlemlerinde, geçici ithalat işlemleri aşamasında Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunu düzenleyen konteyner sahibi, işleticisi veya bunların temsilcisi tarafından yeniden ihraç aşamasında Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun düzenlenmesi ve çıkış gümrük idaresince form işlemlerinin tamamlanması yeterli bulunmaktadır. 8. 26.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.09.2018 tarihli ve 37491629 sayılı yazısı (Serbest Bölgeler veya Antrepolardan Yapılan Taşımalar Hk.) Serbest bölgelere/serbest bölgelerden yapılan taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımalarına ilişkin ulaştırma iş ve işlemlerinin kara ulaştırma özel iznine tabi olduğu hk. 9. 26.09.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 26.09.2018 tarihli ve 37474650 sayılı yazısı (Aseptik Torba KDV) 3923 tarife pozisyonunda yer alan tıbbi olmayan aseptik torbaların genel oranda (%18) KDVye tabi tutulması gerektiği hk. 10. 26.09.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 26/09/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 26/09/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 11. 26.09.2018 30547 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/31) Mısır menşeli cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler tanımlı 7019.11.00.00.00, fitiller tanımlı 7019.12.00.00.00, flamentlerden tanımlı 7019.19.10.00.00, devamsız liflerden tanımlı 7019.19.90.00.00, takviye tabakaları tanımlı 7019.31.00.00.00, dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç) tanımlı 7019.90.00.10.00 ve cam liflerden keçe tanımlı 7019.90.00.30.00 GTİP lerde sınıflandırılan cam elyafı takviye malzemeleri ürününe yönelik açılan damping soruşturmasının dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verilmiştir. 12. 25.09.2018 Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 25.09.2018 tarihli ve 37452275 sayılı yazısı (İhracat X-Ray Denetimi hk.) İhracata konu eşyaların bulunduğu konteyner ve taşıyıcı araçların X-Ray a sevk işlemlerinin, muayene sürecinin tamamlanmasına kadar neticelendirileceği, gümrük işlemleri tamamlanarak gemiye yüklenen veya yüklenmek üzere bekleyen araç ve konteynerlerın hareketlerinin engellenmemesi hk. 13. 25.09.2018 Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB - İTHALAT-2018/11) Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25) kapsamında yürütülen ithalat denetim faaliyetlerine ilişkin yayımlanmış olan meri ithalat genelgeleri hk. 14. 24.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.09.2018 tarihli ve 37259745 sayılı yazısı (BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi) BMGK Irak yaptırımlar listesinin 14.8.2018 tarih ve 14214903 yazı ile güncellendiği hk. 15. 24.09.2018 Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih ve 2762685 sayılı yazısı (Yem İhracatında Ön İzin Belgesi Düzenlenmemesi hk.) Yazı ekinde bildirilen yem ve yem maddelerinin (buğday, arpa, mısır tane ve kırıkları, bunların yem amaçlı kaba unları vs.) DİR hariç ihracatlarında 01.01.2019 tarihine kadar İhracat Ön İzin Belgesi düzenlenmeyecektir. 16. 24.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.09.2018 tarihli ve 37436832 sayılı yazısı (Antrepoda Devredilen Eşyanın Kıymeti Hk.) Antrepoda bekleyen eşyaların satış yoluyla başkasına devrinde eşyanın kıymetinin tespiti hk. 17. 24.09.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 24.09.2018 tarihli ve 37423298 sayılı yazısı (Elektronik Tebligat Sistemi Hk.) Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinin uygulamasına yönelik oluşan bazı tereddütler ve bunlara getirilen açıklamalar hk. 18. 24.09.2018 30545 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan otomobillerdeyapılan ÖTV düzenlemesi ile; motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin TL den 70 bin TL ye, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin TL den 120 bin TL ye yükseltildi. 19. 22.09.2018 30543 Türkiye-Bosna Hersek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 110) Türkiye-Bosna Hersek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar. 20. 22.09.2018 30543 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 113) Bazı anlaşmaların yürürlük tarihlerinin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşması) 21. 20.09.2018 30541 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7) 72 inci ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir veya alaşımsız çelikten yassı mamuller, çubuklar, teller ve profiller, demiryolu ve tramvay hattı malzenıeleri, paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri, boru ve içi boş profiller ithalatında 200 gün süreyle ek mali yükümlülük şeklinde geçici korunma önlemi uygulanması için Cumhurbaşkanlığına ÖNERİDE bulunulmuştur. 22. 19.09.2018 30540 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 106) Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik in Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler başlıklı 20 nci maddesinde değişiklik yapılmıştır. 23. 18.09.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 18/09/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 18/09/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 24. 18.09.2018 30539 Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin, Etiket bulundurma zorunluluğu ve Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı. 25. 18.09.2018 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 18.09.2018 tarih ve 37305441 sayılı yazısı (Elektronik Menşe Şahadetnamesi-Belçika) Belçika gümrük idaresi menşe şahadetnamasi elektronik düzenlendiği ve sonradan kontrol web adresi hk. 26. 17.09.2018 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 17.09.2018 tarih ve 37267045 sayılı yazısı (Avusturya - Tercihsiz Menşe Uygulaması) Avusturyada elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik imzayla imzalanan menşe şahadetnamelerinin (Certificate of Origin) gümrük idarelerince kabul edilmesi gerektiği hk. 27. 17.09.2018 Dilovası Gümrük Müdürlüğünün 17.09.2018 tarihli 37251799 sayılı tasarruflu yazısı (Antrepoya Eşya Boşaltılması) TIR Karnesi kapsamında ülkemize gelerek antrepo rejimine tabi tutulacak eşyaya ilişkin işlemler hk. 28. 16.09.2018 30537 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/8) 8708.93.90.00.11 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Debriyajlar ve 8708.93.90.00.12 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Aksam ve parçaların ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabidir. 29. 14.09.2018 30535 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 91) 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; görevli bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirildi; Bütçelerden yapılacak ödemelerden ...Teşvik belgesi müracaatı ve zayi olan belgelerle ilgili olarak yatırılan tutarlardan sehven veya fazla yatırılması nedeniyle iade edilmesi gereken tutarlar... çıkarıldı; Belge zayii başlıklı 25 inci maddesi ve Müracaat başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. 30. 14.09.2018 30535 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği (Tebliğ No: 2005/34)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 35) 4/7/2005 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği (Tebliğ No: 2005/34) yürürlükten kaldırılmıştır. 31. 14.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.09.2018 tarihli ve 37226354 sayılı yazısı (Bitki Saglık Sertifikası ve Re-Export Bitki Sağlık Sertifikası) Bitki Sağlık Sertifikası ve Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenen eşyanın düzenleme tarihinden itibaren 14 gün içinde ülkemizden çıkış yapması gerektiği hk. 32. 14.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.09.2018 tarihli ve 37212049 sayılı yazısı (Posta Eşyasının Konulduğu Genel Antrepo Sayılan Yerlerde Gümrük Yönetmeliğinin 536/5. Maddesinin Uygulanması) Posta Eşyasının Konulduğu Genel Antrepo Sayılan Yerlerde PTT tarafından tutulan stok kayıtların yeterli oluduğu ayrıca stok defterine gerek olmadığı hk. 33. 14.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.09.2018 tarihli ve 37171601 sayılı yazısı (Tahsilat Takip Programı-Uzlaşma Modülü/Ödeme İşlemleri) Uzlaşma tutanağına göre ödeme için EU-CU tahakkuk Vakıfbank İş Bankası ve Türkiye Ekonomi Bankasında yapılabildiği hk. 34. 13.09.2018 30534 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmeleri 30 gün içinde Türk Lirasına dönüştürülecek. 35. 13.09.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 13/09/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 13/09/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 36. 12.09.2018 30533 2018/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kamu kurum ve kuruluşlarınca açıktan veya naklen yapılacak personel atamaları ile mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan personel için düzenlenecek giriş sınavlarında Cumhurbaşkanlığı izni hk. 37. 12.09.2018 Genelge No: 2018/16 (2017/2 Sayılı Genelge Eki Listede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge) 2017/2 sayılı Hava ulaştırmacılığında kullanılan donatım ve işletme malzeme listesine yeni eşya gtipleri eklenmiştir. 38. 12.09.2018 30533 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin adı başta olmak üzere bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 39. 12.09.2018 Genelge No: 2018/15 (Dış Hat Yolcularına Verilecek Eşya) Yurtdışı sefer yapan uçaklara, yolculara bedelli ya da bedelsiz olarak sunulmak üzere verilecek; yolcu ihtiyaç çantası, battaniye, yolcu örtüsü, oyuncak vb. eşya ile yiyecek ve içecek maddelerinin uçaklara tesliminde transit rejimi usulleri hk. 40. 12.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.09.2018 tarihli ve 37174171 sayılı yazısı (İhracat Ön İzni) İhraca konu yem maddelerinden buğday, arpa, mısır tane ve kırıkları ile bunların yem amaçlı ihraç edilecek kaba unları için Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürlüklerince 3 Eylül 2018 tarihi itibariyle İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamında İhracat Ön İzin Belgesi ve/veya Sağlık Sertifikası/Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmeyeceği hk. 41. 11.09.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/09/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 11/09/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 42. 11.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.09.2018 tarihli ve 37065556 sayılı yazısı (Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk) Onaylanmış ihracatçıların (OKS ve YYS sahibi firmalar) düzenledikleri A.TR Dolaşım Belgelerinin Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Otomasyonu Sistemine (MEDOS) dahil edilerek elektronik ortamda düzenlenmesi uygulaması ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir. 43. 09.09.2018 30530 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4) 9603.21.00.00.00 gtip lu Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil) ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk. 44. 09.09.2018 30530 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5) 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gtip lu duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk. 45. 09.09.2018 30530 TS 6269 Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2018/13) TS 6269 (Nisan 2015) Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları 46. 08.09.2018 30529 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/29) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/22) kapsamında Hindistan ve Tayvan menşeli 5402.33 gtip i altında sınıflandırılan Poliesterlerden Tekstüre İpliklerin ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 47. 08.09.2018 30529 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/30) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/23) kapsamında Tayland menşeli 4007.00 gtip lu Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve iplerin ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 48. 08.09.2018 30529 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/32) ÇHC, İtalya ve Sırbistan menşeli 8516.10.80.00.19 GTİP altında sınıflandırılan Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı) için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 49. 08.09.2018 30529 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2006/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Filipinler menşeli 54.07 GTP u altında yer alan sentetik filamentten mensucat ithalatında CIF bedelin %70,44 ü oranında uygulanmakta olan dampinge karşı vergi oranı mensucatın 110 gr/m2 ağırlığının üstü ve altı için ayrı olacak şekilde değiştirilmiştir. 50. 08.09.2018 30529 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 51. 07.09.2018 30528 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/33) Yunanistan menşeli/çıkışlı 54.07 GTP si altında sınıflandırılan sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP leri altında yer alan sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır. 52. 07.09.2018 30528 Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2006/1 sayılı Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara İlişkin Tebliğde yer alan İstanbul Altın Borsası ibareleri Borsa İstanbul A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 53. 07.09.2018 30528 Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2006/1 sayılı Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde yer alan İstanbul Altın Borsası ibareleri Borsa İstanbul A.Ş. olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ibareleri Ticaret Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ibareleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. 54. 07.09.2018 30528 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/47) 2008-32/34 nolu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ibareleri Ticaret Bakanlığı olarak ve Hazine Müsteşarlığı ibareleri Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. 55. 07.09.2018 30528 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/49) 2008-32/35 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yer alan İstanbul Altın Borsası ibaresi Borsa İstanbul A.Ş. olarak ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ibaresi de Hazine ve Maliye Bakanı olarak değiştirilmiştir. 56. 07.09.2018 30528 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/50) 2018-32/45 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yer alan Müsteşarlık ibareleri Bakanlık olarak, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ibaresi de Hazine ve Maliye Bakanı olarak değiştirilmiştir. 57. 07.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.09.2018 tarihli ve 37055942 sayılı yazısı (Rusya Fatura Onayının aranması uygulamasının kaldırılması hk) Rusya Federasyonu menşeli bazı tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda aranan Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı 06.09.2018 tarihi itibariyle uygulama kapsamı tüm ürünlerde yürürlükten kaldırılmıştır. 58. 07.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.09.2018 tarihli ve 36991870 sayılı yazısı (İlave Gümrük Vergisi ile ilgili cezai durum hk.) İlave gümrük vergisi ile ilgili cezai durum oluştuğunda ilave gümrük vergisinin müstakil bir vergi gibi mi yoksa gümrük vergisi ile birlikte mi değerlendirileceği, Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi çerçevesinde cezai durum oluşması halinde, farklı vergi türlerine ilişkin cezaların mahsuplaştırılarak buna göre tahakkuk oluşturulması mümkün bulunmadığı hk. 59. 07.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.09.2018 tarihli ve 37051445 sayılı yazısı (Laboratuvar İçi ve Laboratuvarlar Arasında Farklı GTIP Uygulamaları Hk) Laboratuvar İçi ve Laboratuvarlar Arasında Farklı GTIP Uygulamaları Hk 60. 07.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.09.2018 tarihli ve 37064941 sayılı yazısı (D3 Kodlu Beyan Edilen İşlemlerde Gözetim ve Korunma Önlemleri) D3 kodlu belgeler kapsamında geçici ithal edilen eşyanın ithalatında antidamping vergisi veya sübvansiyon vergisinin uygulanacağı, ancak gözetim ve korunma önlemlerinın uygulanmayacağı hk. 61. 06.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.09.2018 tarihli ve 37024696 sayılı yazısı (Buğday Unu İhracat Yasağı hk) Buğday ununun 1000 rejim kodlu kati ihracatı (tescil alınanlar dahil) 05.09.2018 tarihi itibariyle yasaklandı. 62. 06.09.2018 30527 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu ile ilgili bölüm eklenmiştir. 63. 06.09.2018 30527 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında uygulanmakta olan tecil faizi oranı ve aynı kanunun 51 inci maddesi kapsamında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı hk. 64. 05.09.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.09.2018 tarihli ve 36974476 sayılı yazısı (Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk) D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) MEDOS sistemi üzerinden düzenlenmesi,onaylanması ve vize edilmesi uygulaması hk. 65. 05.09.2018 30526 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/28) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/5) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 66. 05.09.2018 30526 Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir. 67. 05.09.2018 30526 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 60) 2914.19.90 gtip lu asetilaseton ve 3804.00.00 gtip lu sodium lügnosülfonat sulu çözeltisi ithalatında, 15/2/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır. 68. 05.09.2018 30526 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6) 2914.19.90 gtip lu asetilaseton ve 3804.00.00 gtip lu sodium lügnosülfonat sulu çözelti ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk. 69. 05.09.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.09.2018 tarihli ve 36887283 sayılı yazısı (İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici Uygulamaları-Mobil Ekip Yönlendirme) BİLGE Sistemi üzerinde yapılan bir teknik düzenleme ile ihracatta yerinde gümrükleme kapsamı ihracat beyannameleri ile izinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak olan eşyaya ilişkin ihracat beyannamelerinden kırmızı hatta sevk edilenlerin, ilgili gümrükteki mobil ekipte görevlendirilmiş muayene memuruna yönlendirilmesi hk. 70. 04.09.2018 30525 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Tebliğ 71. 04.09.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 04/09/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 04/09/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 72. 03.09.2018 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 03.09.2018 tarihli ve 786492 sayılı özelgesi (Bakım onarım amacıyla serbest bölgeye gönderilen yatın işçilik faturasına uygulanacak KDV oranı hk.) Serbest Bölgeye gönderilen yatın bakım onarım işlemi esnasında herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve bu faaliyetin tamamen işçilik olması kaydıyla işçilik faturasında belirtilen tutar üzerinden genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir. 73. 01.09.2018 30522 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/6) 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Mısır kırıkları (GTİP: 1104.23.40.00.00 ve 1104.23.98.00.00), Arpa kırıkları (GTİP: 1104.29.04.00.00, 1104.29.05.00.00 ve 1104.29.08.00.00), Buğday kırıkları (GTİP: 1103.20.60.00.00, 1104.19.10.00.11, 1104.19.10.00.12, 1104.29.17.00.00, 1104.29.30.00.00, 1104.29.51.00.00 ve 1104.29.81.00.00) eklenmiştir. gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği fi DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- Saygılarımla / Best Regards Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellorgümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği