DUYURULAR

01.07.2018 - 31.07.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.07.2018 - 31.07.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri: Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet 1. 31.07.2018 30495 2018/2019 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4) 2018/2019 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar 2. 31.07.2018 30495 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7145 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmıştır (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı ceza Muhakemesi kanunu v.b) 3. 31.07.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 31/7/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 31/7/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 4. 31.07.2018 30495 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7) 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Karar 5. 31.07.2018 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 31.07.2018 tarihli 36278779 sayılı yazısı (İdare Vergi Numaraları) Muhbir veya müsadirlere ikrameyi ödemelerde gümrük idare Vergi Numaralarının da ikramiye takip programına girilmesi hk. 6. 27.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.07.2018 tarihli ve 36087917 sayılı yazısı (Yurtdışına Taşıtsız Çıkışlarda Uygulanacak İdari Para Cezaları hk.) Yurtdışına Taşıtsız Çıkışlarda idareye bilgi verilmemesi halinde para cezası uyglanması, geri kalan sürenin kullandırılması gerektiği hk. 7. 27.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.07.2018 tarihli ve 36191359 sayılı yazısı (İplik detay beyan formuna tabi naylon ipliklerde eşik kıymet) İplik detay beyan formuna tabi olan 5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 GTP lerde belirtilen eşyada iplik detay formunun nylon 6 muss , nylon 6.6 muss ve sentetik filament formları için oluşan eşik kıymetin minimum 4 ABD doları/kg olacak şekilde uygulanmasının uygun olacağı hk. 8. 27.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.07.2018 tarihli ve 36140531 sayılı yazısı (Ayniyet Tespiti - BİLGE - Muayene Onay) Dahilde işleme rejiminde ayniyet tespitinin BİLGE sisteminde ayniyet tespitine tabidir-değildir hanesinin eklendiği hk. 9. 26.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.07.2018 tarihli ve 36029933 sayılı yazısı (YGM Onaylı Menşe İspat Belgeleri) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149) ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin (YGM) menşe ispat belgelerini onaylama yetkisi kaldırılmış olup, halihazırda manuel olarak düzenlenen dolaşım belgelerinin YGM lerce onaylanmaması gerekmektedir. 10. 25.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.07.2018 tarihli ve 36136876 sayılı yazısı (Dahilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Hk.) Dahilde işleme izin başvurularında, başvuru sahibince aracı ihracatçı beyan edilmesi halinde beyanın kabul edilmesi ve buna ilişkin ayrıca bir belge aranmaması, izin sahibinin aracı ihracatçı ile ihracatın gerçekleştirileceğine ilişkin beyanı ve beyan edilen aracı ihracatçının ilgili izin ID sini kullanarak beyanname tescil etmesi yeterli bulunmaktadır. 11. 25.07.2018 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 25.07.2018 tarih ve 36132405 sayılı yazısı (İhracatçı Beyanı) İhracatçı beyanının fatura ve benzeri belgeler üzerine yazılmasında, gümrük mevzuatı ve uygulamaları açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı, yapılacak beyanlarda Tarih ve Yer, İmza Sahibinin Adı, Firmadaki Pozisyonu ve İmzasının bulunması gerektiği hk. 12. 25.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.07.2018 tarihli ve 36128350 sayılı yazısı (5407 GTP de Yer Alan Eşyada Yeniden Kıymet Uygulaması) 54.07 pozisyonunda yer alan mensucat ithalatında kayıt belgesi verilirken Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı kapsamında belirlenen eşik değerler üzerinden işlem yapılacağı, detay kıymet uygulamasının yeniden başlatıldığı hk. 13. 25.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.07.2018 tarihli ve 36122174 sayılı yazısı (ABD Menşeli Kraftlayner Kağıtlar Damping Önlemi hk.) ABD menşeli kraftlayner kağıt ithalatında dampinge karşı vergi mahkeme ilk karar ve itiraz süreci hk. 14. 25.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.07.2018 tarihli ve 36132603 sayılı yazısı (Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hk.) Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği ile ilgili Gümrük Müşavirliklerinin ortak yazısına T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün cevabı yazısı. 15. 24.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.07.2018 tarihli ve 36095581 sayılı yazısı (At cinsi hayvan için uygulanacak KDV oranı hk.) At Cinsi Hayvanların ithalatında KDV yönüyle büyükbaş kayvanlar kategorisinde yüzde 1 uygulanacağı 16. 23.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.07.2018 tarihli ve 35957741 sayılı yazısı (İhracat İşlemlerinde Beyannamelerin/Konşimentoların Gözetimle Görevli Memur Tarafından İmzalanması hk.) İhracat İşlemlerinde Beyannamelerin/Konşimentoların Gözetimle Görevli Memur Tarafından İmzalanması hk. 17. 20.07.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 20.07.2018 tarihli ve 36013432 sayılı yazısı (Boş Konteynerlerin Çıkış Bildiriminde Beyanı Hk.) Boş konteynerlerin çıkış bildiriminde beyanında sistemsel düzenleme yapılmış olup, düzenleme 25.07.2018 tarihi itibariyle devreye girer. 18. 20.07.2018 Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 20.07.2018 tarihli ve 36031423 sayılı yazısı (Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması 44 Nolu Hane) Gözetim ile ilgili beyannamede yükümlülerce 44 no.lu hanede gözetim ibaresi beyan edilmesi halinde, herhangi bir cezai işleme lüzum bulunmadığı hk. 19. 19.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.07.2018 tarihli ve 35941977 sayılı yazısı (İhracatçı Beyanında Damga Vergisi) İhracatçı Beyanının, menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı yerine kullanılabilen bir belge olma özelliğini taşıdığı anlaşıldığından damga vergisine de tabi tutulması gerekmektedir. 20. 18.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2018 tarihli ve 35944600 sayılı yazısı (GMBS - İletişim Bilgileri) Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu çalışmaları kapsamında Gümrük müşavirlerinin Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri internet sitelerinde kayıtlı olduğu il sayıları, iletişim bilgileri listesi v.b. bilgilerin yer almasına karar verildiğinden, güncel iletişim bilgilerinin 06.08.2018 tarihine kadar bilgi girişlerinin tamamlanması gerekmektedir. 21. 18.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2018 tarihli ve 35953870 sayılı yazısı (Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018-12 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Karar Hakkında Genelge) Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018-12 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Karar Hakkında Genelge 22. 18.07.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 18/7/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 18/7/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 23. 18.07.2018 L 181 AB Komisyonu Uygulama Direktifi - 2018/1013 (AB nin, bazı çelik ürünlerinin ithalatında geçici bir koruma önlemi uygulaması hk.) Bazı çelik ürünlerinin 200 günlük bir süre için Birliğe ithalatı ile ilgili tarife kotaları açılmıştır. İlgili tarife kotası tükendiğinde veya ürün kategorilerinin ithalatının ilgili tarife kotasından yararlanamadığı durumlarda,% 25 oranında ek bir vergi alınacaktır. 24. 18.07.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018/8 Sayılı Genelgesi (Gümrük Vergileri Tahakkuk Kararı) Cari işlemlerde muayene/tespit sonucunda beyana aykırılık nedeni ile ek tahakkuk yapılması gerektiğinde sistem üzerinden karara bağlanması ile tebliğ edilme süreçleri hk. 25. 17.07.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.07.2018 tarihli ve 35932450 sayılı yazısı (Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin Uygulanması Hk.) 7143 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin Uygulanması Hk. 26. 17.07.2018 30481 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/07/2018 Tarihli ve 7956 Sayılı Kararı (3242-2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik) 3242/2 sayılı Petrol piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının Bayilik Lisansı başlıklı 14 üncü maddesinde bildirilen önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranacak yerler ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 27. 17.07.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 17/7/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 17/7/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 28. 17.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.07.2018 tarihli ve 35929786 sayılı yazısı (Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri Listesi) Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin 6/7 nci maddesine göre Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen revize edilmiş Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri Listesi hk. (11.07.2018) 29. 16.07.2018 Danıştay Onbeşinci Daire E: 2016/10391, K: 2018/3874 (YGM Bölge Kısıtlaması İptal Kararı) 6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) Sorumluluk başlıklı 22 inci maddesinin (k) bendinin ve Geçiş Hükmü başlıklı Geçici 1 inci maddesinin iptali için açılan davada Danıştay Onbeşinci Dairesinin Bölge kısıtlaması maddesinin iptali ile ilgili E: 2016/10391, K: 2018/3874 sayılı Kararı. 30. 16.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.07.2018 tarihli ve 35880510 sayılı yazısı (Tonaj Muafiyeti hk) Hafif ticari taşıtlarda 3,5 tonda kod 11, 6 tonda kod 69 olarak Tonaj Muafiyetleri ülke listesi hk. 31. 13.07.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 13.07.2018 tarihli ve 35834992 sayılı yazısı (Tahsilat Takip Programı -Güncellemeler Hk.) Tahsilat Takip Programına (TTP) ilişkin geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlemeler yapılmıştır. (DİR İptal/Yatırım Teşvik İptal, Tecil Taksitlendirme Modülü, k Tahakkuk, Ceza Kararları ve Geri Verme Kaldırma v.b) 32. 13.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.07.2018 tarihli ve 35823665 sayılı yazısı (Yer kaplamalarında, mesnetli mesnetsiz ayrımı) 3918.10 tarife alt pozisyonu açılımında yer alan Bir mesnet üzerine poli(vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlar kriterinin uygulanmasında mesnetli mesnetsiz ayrımının ne şekilde yapılacağı hk. 33. 13.07.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 13.07.2018 tarihli ve 35838878 sayılı yazısı (YYS Kapsamı Yıllık Faaliyet Raporları Hk.) YYS Yıllık faaliyet raporlarına ilişkin formatların belge alış tarihine göre teslim edilme süreleri hk. 34. 13.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.07.2018 tarihli ve 35835665 sayılı yazısı (Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi) AB ye düzenlenen EUR.1 ve EUR-MED belgelerinin ikinci emre kadar vize bölümlerinin ıslak imza edilmesi hk. 35. 12.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.07.2018 tarihli ve 35797672 sayılı yazısı (Ethephon Tech Min 85 İsimli Eşya İçin Sınıflandırma Görüşü Hk.) Ethephon Tech Min 85 isimli eşyanın Diğer organo-inorganik bileşikler, Diğer organofosfor türevleri, Diğerleri, Diğerleri, Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) 2931.39.90.00.51 GTİP inde değerlendirmesi uygun bulunmuştur. 36. 11.07.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.07.2018 tarihli ve 35761668 sayılı yazısı (Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Hk.) YYS firmalarının güncel soru formu, yıllık faaliyet raporu ve ön izleme değerlendirme formu ile yıllık izlenmesi hk. 37. 11.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.07.2018 tarihli ve 35768297 sayılı yazısı (Tahsilat Takip Programı-Uzlaşma Modülü/Ödeme İşlemleri) Tahsilat Takip Programı Uzlaşma Modülü üzerinden gerçekleştirilen uzlaşma görüşmeleri sonucunda Ödeme İçin Tahakkuk Listesindeki EU/CU kodlu tahakkuk numarası ile ödeme yapılabileceği, bu ödemelerin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Ekonomi Bankası aracılığıyla yapılabileceği hk. 38. 11.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.07.2018 tarihli ve 35751908 sayılı yazısı (Serbest bölgelerden tamir ve bakım amaçlı ithalatlarda sözlü beyana tabi eşya) Serbest bölgelerden Türkiyeye yapılacak tamir ve bakım amaçlı ithalatlarda SBİF ile sözlü beyana tabi eşya hk. 39. 09.07.2018 30473 Para-Kredi Koordinasyon Kurulunun Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 06/07/2018 Tarihli ve 2018/15 Sayılı Kararı Yurtdışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması ve yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine gerekli desteğin sağlanması hk. 40. 09.07.2018 30473 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname - KHK/703 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı, TİCARET BAKANLIĞI olarak tek çatı altında birleşti.) 41. 09.07.2018 Genelge No: 2018/13 (Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması) Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin uygulaması hk. (Gümrüksüz satış mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılması; Gemilere satış mağazalarından yapılan satışlar; Satış belgesi; Travel Sim Kart satışı; Kıymet uygulaması; BILGE Sisteminden düşüm; Başvuru şartlarının kontrol edilmesi; Eşya yollama kâğıdı; Geçiş hükmü ve Yürürlükten kaldırılan genelgeler) 42. 09.07.2018 Genelge No: 2018/14 (2017/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genel) 2017/22 sayılı Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti konulu Genelgede Değişiklik yapıldı.( Rejim kodları arasına 6771 ve 1 sayılı Listeye 4202.92.19.00.00 gtipi (yalnızca tekstil ürünlerinin konulduğu çıtçıtlı ve/veya fermuarlı torbalar) eklendi.) 43. 07.07.2018 30471 Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2008/13643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Arnavutluk Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 44. 07.07.2018 30471 Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007/12555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Avrupa Birliği çıkışlı bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 45. 07.07.2018 30471 Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2005/9824 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Fas Krallığı menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 46. 07.07.2018 30471 Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğ 2013/4225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Filistin Ulusal Yönetimi menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 47. 07.07.2018 30471 Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2008/14356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Gürcistan menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 48. 07.07.2018 30471 İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2014/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca,İran İslam Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 49. 07.07.2018 30471 İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2008/13360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 2008/13427 sayılı İsrail Devleti Menşeli Mayasız Ekmek İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, İsrail Devleti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 50. 07.07.2018 30471 Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2010/157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Karadağ Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 51. 07.07.2018 30471 Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2000/1336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Makedonya Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 52. 07.07.2018 30471 Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007/11732 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 53. 07.07.2018 30471 Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2016/9379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Moldova Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 54. 07.07.2018 30471 Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğ 2013/4761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Morityus Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 55. 07.07.2018 30471 Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2010/814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Sırbistan Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 56. 07.07.2018 30471 Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2011/1416 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Şili Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 57. 07.07.2018 30471 Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2005/9052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Tunus Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 58. 07.07.2018 30471 Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2011/1415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Ürdün Haşimi Krallığı menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 59. 07.07.2018 30471 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Avrupa Birliği menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk. 60. 07.07.2018 30471 Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğine Makam tazminatı ile ilgili madde eklenmiştir. 61. 07.07.2018 30471 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/14) Bağ ve bahçıvan makasları, pens, kerpeten, çekiç, tornavida, keski gibi bazı aletlerin ithalatı ileriye yönelik gözetim uygulamasına tabi tutulmuş ve 2010/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 62. 07.07.2018 30471 Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamına Makedonya eklenmiştir. 63. 07.07.2018 30471 Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamından Makedonya çıkarılmıştır. 64. 07.07.2018 30471 Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik 2 nci maddesinde belirtilen kapsamda bulunan eşyaları 2581 sayılı Kanun uyarınca gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi (KDV ve ÖTV hariç) ve resimlerden, damga resmi dâhil, muaf olarak ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin başvuru esasları ile ilgili 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmış ve Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış olan başvurular başlıklı geçici madde 1 i yürürlükten kaldırılmıştır. 65. 07.07.2018 30471 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname - KHK/700 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 66. 06.07.2018 30470 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.(I/C Mükellef ve Vergi Sorumlusu, II/A İhracat İstisnası, II/F Diğer İstinalar, III/A Matrah, IV/A İade Tutarının Hesabı ve İdareye Dayanak İşlem ve Belgeler bölümlerinde değişiklik yapıldı ve 3065 sayılı Kanunun (13/k) Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi Örneği ile ilgili Ek 29 eklendi.) 67. 06.07.2018 30470 TS 9809 Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar -Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2018/1) Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar - Yanıcı Gazlar İçin standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususların belirlenmesi hk. 68. 06.07.2018 30470 Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır. 69. 06.07.2018 30470 Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır. 70. 06.07.2018 30470 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 58) 57 sıra no.lu Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde yer alan Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları başlıklı VI numaralı Tabloda bildirlen Ticari işlerde temerrüt faiz oranı 01.07.2018 tarihi itibariyle %19,50 olarak artırılmıştır. 71. 06.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.07.2018 tarihli ve 35683099 sayılı yazısı (Antrepolarda Teminat İşlemleri) Akaryakıt antrepolarında ve ÖTV I sayılı listedeki eşyanın konulduğu antrepolarda ithalat vergilerine ilişkin teminat uygulaması hk. 72. 06.07.2018 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.07.2018 tarihli ve 35685477 sayılı yazısı (Geçici İthal Edilen Yabancı Plakalı Kara Taşıtlarının Tasfiyesi) Geçici ithal edilen yabancı plakalı kara taşıtlarının tasfiyesi ile bedelinin emanet hesaba alınması hk. 73. 06.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.07.2018 tarihli ve 35645704 sayılı yazısı (İkinci Ruhsat Kullanılarak Geçici İthal Edilen Taşıtlar) İkinci Ruhsat Kullanılarak Taşıtların sigorta poliçesinden tespiti, idari para cezası ve araçların alıkonulması hk. 74. 06.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.07.2018 tarihli ve 35624609 sayılı yazısı (Nakit Kontrol İşlemleri) Nakit kontrol işlemlerinde açıklama tutanağı ve nakit beyan formuyla ilgili 7143 sayılı Kanun kapsamında (VARLIK BARIŞI) uygulaması hk. 75. 06.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.07.2018 tarihli ve 35654109 sayılı yazısı (Sodyum kalsiyum naftalin sülfonatın DGÖ yöntemleri analiz sonucuna göre sınıflandırılması hk.) Farklı ticari isimlerde sodyum/kalsiyum naftalin sülfonat cinsi eşyaların sınıflandırılmasında DGÖ Sekretaryasının belirttiği yöntemler ile yeniden yapılacak analiz sonuçları neticesinde elde edilecek sonuca göre ve sınıflandırma gerekçeleri doğrultusunda tarife pozisyonu tespitinin yapılması gerekmektedir. 76. 05.07.2018 30469 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (II/A İhracat İstinası bölümüne Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler bölümü eklendi; II/C Diğer istisnalar bölümünden Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler ile Bu Mağazalar Tarafından Yapılan Teslimler bölümü çıkartıldı; II/Ç İhraç Kayıtlı Teslimlerde Verginin Tescili ve Terkini bölümünde değişiklik yapıldı.) 77. 05.07.2018 30469 Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (II/A İhracat İstinası bölümüne Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler bölümü eklendi; II/B Diğer istisnalar bölümünden Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler ile Bu Mağazalar Tarafından Yapılan Teslimler bölümü çıkartıldı; II/C İhraç Kayıtlı Teslimlerde Verginin Tescili ve Terkini bölümünde ve II/B/1 Güvenlik Kuruluşlarının Silah Alımlarına İlişkin İstisna bölümlerinde değişiklik yapıldı.) 78. 05.07.2018 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018/7 Sayılı Genelgesi (TPS- TAREKS Araç Parçalarının İthalatı) Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018/25) TAREKS -Araç Parçası İthalatı 02/07/2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi uygulaması kapsamına alınmıştır. 79. 05.07.2018 30469 Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2018/8) TS 531 (Mayıs 2016) Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar hk. 80. 05.07.2018 30469 TS 198 V Kayışları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2018/2) TS 198 (Aralık 2016) V Kayışları standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar hk. 81. 05.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.07.2018 tarihli ve 35617686 sayılı yazısı (2017-2019 Yılı Umre ve Hac Yolcularının Eşyalarının Nakli, Gümrük İşlemleri ve PTT Eliyle Dağıtımına Dair Protokol) 2017-2018-2019 Yılı Umre ve Hac Yolcularının Eşyalarının Türkiye'ye Nakli, Gümrük İşlemleri ve PTT Eliyle Dağıtımına Dair Protokol. 82. 04.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.07.2018 tarihli ve 35596158 sayılı yazısı (Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları) gümrük idarelerinden izin almadan taşıtsız yurtdışına çıkışlarda tek idari para cezası uygulanması hk. 83. 04.07.2018 30468 KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinini 11 inci maddesine KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihleri ile ilgili fıkra eklenmiştir. 84. 04.07.2018 30468 Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili DÜZELTME 23/6/2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmi Gazetede alındığı şekliyle yayımlanan, Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile değiştirilen 12 nci maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ..yedinci... ibaresi, ...altıncı... olarak düzeltilmiştir. 85. 04.07.2018 30468 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasında yer alan, Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiyede bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançları ile ilgili hükümlerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk. 86. 04.07.2018 30468 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname - KHK/698 698 sayılı KHK ile; 618 sayılı Limanlar Kanunu, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 4684 sayılı Kanun, 691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun, 4736 sayılı Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 4962 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6487 sayılı Kanunlarda değişiklik yapıldı; Yürürlükte bulunan kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerin yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır. 87. 04.07.2018 Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB - İTHALAT-2018/10) Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25) kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılması usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik TSE Genelgesi 88. 04.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.07.2018 tarihli ve 35608510 sayılı yazısı (Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğünün kurulması ve mülga Kapıkule TIR Gümrük işlemleri) Gümrük Taşra Teşkilatında Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğünün kurulması ve mülga Kapıkule TIR Gümrük işlemleri hk. 89. 04.07.2018 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.07.2018 tarihli ve 35609950 sayılı yazısı (Eşyanın Tasfiye Durumu) Eşyanın tasfiye durumunun TYS sistemine işlenmesi gerektiği hk. 90. 03.07.2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 maddesi gereğince (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu ve maktu vergi tutarları (2018 Temmuz) - (Yürürlük; 03/07/2018) TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, 03/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallar için uygulanacak asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir. 91. 02.07.2018 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.07.2018 tarihli 35529828 sayılı yazısı (Gübrelerde KDV İstisnası) Tarım tescil belgesi olsa dahi KDV indirimi istisnası uygulanmayacak gübre listesi 92. 02.07.2018 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 02.07.2018 tarih ve 35500402 sayılı yazısı (Myanmar İmza ve Paraf Örnekleri) Myanmar Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen tercihli menşe belgelerini 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylamaya yetkili görevlilere ait imza ve paraf örneklerinin iletildiği hk. gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği fi DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- Saygılarımla / Best Regards Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellorgümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği gümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliğigümrük müşavirliği