DUYURULAR

2018 YILI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

01.12.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri: Sıra 1. 31.12.2017 30287 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli - 2017/11170 (2018 Yılı Tarife Cetveli ) İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2018 Yılı Tarife Cetveli ) (gümrük tarife cetvelinde kullanılan ölçü birimleri, gümrük tarife istatistik pozisyonları, tarife yorum kuralları, tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallar...) 2. 31.12.2017 30287 İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) 2018 yılında İthalinde Belirli Kurumların İzni Aranacak ve İthalatı Belli Kurumlarca Yapılabilecek eşyalara, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek eşyalara, Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca İthalatı Özel Koşullara Tabi Eşyalara ve Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine ilişkin usul ve esaslar. 3. 31.12.2017 30287 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2017/11168 (2018 Yılı) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış, aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK:1), (EK:2), (EK:3), (EK:4), (EK:5) ve (EK:6) ilave edilmiştir. (Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ, sektör listesi, Bileşim Tablosu (Meursing Tablosu), tarım payı) 4. 31.12.2017 30287 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ...Karşılaştırmalı reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere uygun olması koşuluyla yer verilebilir.... hükmünün yürürlük tarihi 1/1/2019 olarak değiştirilmiştir. 5. 31.12.2017 30287 Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/34) Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğin geçici 1 inci maddesinde ve Ek I inde değişiklik yapılmıştır. 6. 31.12.2017 30287 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen, Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin 2018 yılı parasal sınırları. 7. 31.12.2017 30287 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ceza hükümleri ile ilgili 77 nci maddesine göre 2018 yılında uygulanacak olan idari para cezaları. 8. 31.12.2017 30287 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) kısmına ...8. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna... başlıklı bölüm eklenmiş; Tebliğin (III/A) kısmının (4.6.) bölümü (4.6. Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetleri) değiştirilmiş; ...FATİH Projesi Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Verilecek İstisna Belgesi Örneği... başlıklı Ek 25 eklenmiştir. 9. 31.12.2017 30287 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2018 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar - 2017/11167 (2018 YILI BANDROL ÜCRETLERİ) Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2018 yılı için geçerli olmak üzere alınacak bandrol ücretleri hakkında Karar 10. 30.12.2017 30286 Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinde Evsel kullanım amaçlı etil alkolün piyasaya arzı ile ilgili değişiklik yapılmış; bu değişikliğin yayımı tarihinden önce piyasaya arz edilen bu ürünlerin 31/3/2018 tarihine kadar piyasada bulunabileceğine dair geçici madde eklenmiştir. 11. 30.12.2017 30286 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2017/11164 2016/9391 sayılı Kararda yapılan değişiklikle ilave gümrük vergisinin sıfır uygulanması gereken ülke grubuna Moldova eklenmiştir. 12. 30.12.2017 30286 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/38) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) ile Laos menşeli 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P te tanımlı Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler, 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P te tanımlı Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler ve 8714.99.90.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 ve/veya 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan iç ve/veya dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç) ithalatına yönelik başlatılan ve önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma sonucunda Laos un önlem kapsamına alınmamasına karar verilmiştir. 13. 30.12.2017 30286 İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) İthalatta ilave gümrük vergisi ihdas eden Bakanlar Kurulu Kararları eki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların uygulamasında menşe belgesi ve gümrük işlemleri ile ilgili usul ve esaslar hk. 14. 30.12.2017 30286 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/34)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/34) ile 3005.90.31.00.11 ve 3005.90.31.00.12 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan tekstil maddelerinden yapılmış gaz bezleri ve tıbbi gaz kompreslerinin ithalatında uygulanmakta olan gözetim yürürlükten kaldırılmıştır. 15. 30.12.2017 30286 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Çin menşeli 7019.90.00.10.00 tarifesi altında sınıflandırılan dokumaya elverişli liflerden cam elyafı takviye malzemelerinden taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma dampinge karşı vergi uygulamasından hariç tutulmuştur. 16. 30.12.2017 30286 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gtip larında sınıflandırılan ayçiçeği tohumunun tohumluk ve çerezlik olmayanlarının ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarı 450 ABD Doları /ton/brüt olarak artırılmıştır. 17. 30.12.2017 30286 Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 18. 30.12.2017 30286 Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 19. 30.12.2017 30286 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 20. 30.12.2017 30286 Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2017/32) SGM-2013/5 sayılı Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır. 21. 30.12.2017 30286 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinde bildirilen Karayolları Genel Müdürlüğünce, karayolları üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi tamamlanma tarihi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 22. 30.12.2017 30286 Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/49) 2018 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini belirlenmesi hk. 23. 30.12.2017 30286 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) 1/1/2018 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar hk. 24. 30.12.2017 30286 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2017/11175 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın geçici 8 inci maddesinde yer alan imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları tarih aralığı 01/01/2018 - 31/12/2018 olarak değiştirilmiştir. 25. 30.12.2017 30286 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1) Tebliğ eki EK-1 de standardı belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. 26. 30.12.2017 30286 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasılları arasında yer alan Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerin ithalatında Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği Uygunluk Yazısı aranır. 27. 30.12.2017 30286 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3) Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 sayılı listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları hk. 28. 30.12.2017 30286 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4) Ek-1 sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk. 29. 30.12.2017 30286 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5) İnsan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tabi Tebliğ eki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar hk. 30. 30.12.2017 30286 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/6) Tebliğ eki Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk. 31. 30.12.2017 30286 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/7) Tebliğ eki Ek-1 sayılı listede yer alan katı yakıtların ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk. 32. 30.12.2017 30286 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/8) Tebliği eki Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimi ile ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. 33. 30.12.2017 30286 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9) Tebliğ eki Ek-1 de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2 de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. 34. 30.12.2017 30286 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/10) Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen oyuncakların, Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. 35. 30.12.2017 30286 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/11) Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen kişisel koruyucu donanımların, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. 36. 30.12.2017 30286 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/12) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenecek ürünler ve bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan tüketici ürünlerinin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimleri GTB-İRİS (İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi) üzerinden yapılır. 37. 30.12.2017 30286 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/13) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 01/01/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri hk. 38. 30.12.2017 30286 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14) Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen yapı malzemelerinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. 39. 30.12.2017 30286 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/15) Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen pil ve akümülatörlerin, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. 40. 30.12.2017 30286 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/16) Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. 41. 30.12.2017 30286 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/17) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme materyallerinin ithalat işlemleri hk. 42. 30.12.2017 30286 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) Bu tebliğ eki EK-1 de belirtilen ürünlerin (ayakkabılar) ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. 43. 30.12.2017 30286 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/20) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hk. 44. 30.12.2017 30286 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/21) Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen ihracata veya ithalata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hk. 45. 30.12.2017 30286 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/22) İhracatta ticari kalite denetimine tabi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta denetime tabi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların sınıflandırılmasına, sınıflandırmada esas alınacak özelliklere, sınıfı belirlenen firmaların hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar hk 46. 29.12.2017 30285 Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2018 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2018/1) Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis ve Hirudo verbana) ihraç etmek isteyenler için 2018 yılı ihraç kotası belirlenmiştir. 47. 29.12.2017 30285 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/36) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/14) kapsamında Rusya ve Ukrayna menşeli 7408.11 GTP altında sınıflandırılan bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesine karar verilmiştir. 48. 29.12.2017 30285 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/37) Nepal ve Bangladeş menşeli/çıkışlı sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 49. 29.12.2017 30285 Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve Yer Seçimi Komisyonuna Üye Gönderecek Kurumlar Listesi başlıklı Ek 1 inde değişiklik yapılmış; Organize Sanayi Bölgesi Yatırımcı Ön Talep Formu başlıklı Ek 2 eklenmiştir. 50. 29.12.2017 30285 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan idari para cezaları tablosuna satır eklenmiştir. 51. 29.12.2017 30285 Düzeltme (2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile İlgili) 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1) in ekler kısmının üçüncü sütununda yer alan ...1/1/2017-31/12/2017... ibaresi ...1/1/2018-31/12/2018... şeklinde düzeltilmiştir. 52. 29.12.2017 30285 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) Damga vergisine tabi kağıtlar için maktu vergiler, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. 53. 29.12.2017 30285 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve artırılan bu tutarlar 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. 54. 28.12.2017 30284 Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların bazı maddelerinde ve Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara Göre Yatırımcılardan İstenecek Belgeler Listesi başlıklı Ek 2 sinde değişiklik olmuştur. 55. 28.12.2017 30284 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1) 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan, kanuna aykırılık halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezaları hk. 56. 27.12.2017 30283 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılmasına ve geri dönüşümüne ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesi hakkında Yönetmelik 57. 27.12.2017 30283 İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde, bu işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar. (1/1/2018 tarihinden itibaren İthalat işlemleri için elektronik ortamda yapılan başvuruları kabul edilmeye başlanacak, 1/4/2018 tarihinden sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir) 58. 27.12.2017 30283 Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğine; Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi Kapsamına Giren Malların Milli Eğitimi Bakanlığına Tesliminde ÖTV İstisnası başlıklı bölüm eklenmiştir. 59. 27.12.2017 30283 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Motorlu Taşıtlara Ait Uygulama Genel Tebliğinin Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulaması, Engellilik Derecesi %90 ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna ve Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) Numaralı Bendi Uygulaması (Gümrük Kanununun; 167 nci maddesine, Geçici ithalat rejimine, Hariçte işleme rejimine, Geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan malların ithali ÖTV den istisnası hk.) başlıklı bölümlerinde değişiklik yapılmıştır. 60. 27.12.2017 30283 Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 2018 yılında yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar hk. 61. 27.12.2017 30283 Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine Uyum ve geçiş hükümleri başlıklı geçici madde eklenmiş; Gıdalarda Kullanımına İzin Verilen Aroma Verici Maddeler başlıklı Ek 1 inde değişikik yapılmıştır. 62. 26.12.2017 30282 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - 2017/11024 Bazı sanayi ürünlerinin (fosforöz asit, asetik asit, butil akrilat, vinil asetat, akrilonitril, reçine asitleri, polivinil alkol, rotatif tip kompresör, LED diyotlu baskılı devre kartı...) ithalatında, 2018 yılında uygulanmak üzere, tarife kontenjanı açılmıştır. 63. 26.12.2017 Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün TMKTDGM: 2017/06 sayılı Genelgesi (Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte yer alan idari para cezaları hk.) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte yer alan idari para cezaları hk. 64. 25.12.2017 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.12.2017 tarihli ve 30677359 sayılı yazısı (Gümrük Müşaviri Sicil Kayıtları Hk.) Gümrük Müşaviri Sicil Kayıtları hk. 65. 24.12.2017 30280 TS EN 303-2 Kazanlar-Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar-Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Özel Şartlar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2017/10) TS EN 303-2: 1998/A1 (Nisan 2006) standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar hk. 66. 24.12.2017 30280 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname - KHK/696 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4634 sayılı Şeker Kanunu, 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer bazı kanunlarda olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılmıştır. 67. 23.12.2017 30279 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/35) Rusya menşeli 7005.29 GTP li diğerleri eşya tanımlı renksiz düzcam ithalatında firma bazında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 68. 23.12.2017 30279 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2018 yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri belirlenmiştir. 69. 23.12.2017 30279 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasına yönelik Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1 in bazı maddelerinde değişiklik yapılmış; Tebliğe Gider Türleri başlıklı Ek 11 eklenmiştir. 70. 23.12.2017 30279 Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7065 Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) nde 11-12 Mart 2002, 3-4 Mart 2008 ve 25-26 Mart 2013 tarihlerinde yapılan değişikliklere ilişkin belgelerin onaylanmas uygun bulunmuştur. 71. 23.12.2017 30279 AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7064 AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi değiştiren 28/04/2016 tarihli ve 1/2016 sayılı Kararının onaylanması uygun bulunmuştur. 72. 21.12.2017 30277 Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 14/1/2015 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 73. 21.12.2017 30277 Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 31/10/2013 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 74. 21.12.2017 30277 Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 31/10/2013 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 75. 21.12.2017 30277 Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 31/10/2013 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 76. 21.12.2017 30277 Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Gıda işletmelerinde, çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili uygulanacak hususlar hakkındaki 10 uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır. 77. 21.12.2017 30277 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları için, 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak değerler 78. 21.12.2017 30277 Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğinde İhraç edilecek veteriner tıbbi ürünler için bu ürünlerin üretildiği üretim yerleri, Bakanlıktan izin alınması, izin alınan ürünlerin Türkiye'de piyasaya arz edilmemesi ve izin verilen üretim yerinde sadece bu ürünlerin üretilmesi şartı ile iyi üretim uygulamaları (GMP) belgesi almak zorunda oldukları tarihlerle ilgili değişiklik yapılmıştır. 79. 21.12.2017 30277 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca 2018 yılında uygulanacak para cezaları 80. 21.12.2017 30277 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 2018 yılında uygulanacak para cezaları hk. 81. 21.12.2017 30277 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca 2018 yılında uygulanacak para cezaları hk. 82. 21.12.2017 30277 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti ile ilgili 483 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır. 83. 20.12.2017 30276 Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin, Tanımlar, Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar, Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri, Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri, İşleme Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler, Gelir Payı, Yeniden Değerleme başlıklı maddeleinde değişiklik yapılmıştır. 84. 20.12.2017 30276 Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2017/11) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlenmesi hk. 85. 20.12.2017 30276 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Gelir payı ve Yeniden değerleme başlıklı maddeleinde değişiklik yapılmıştır. 86. 20.12.2017 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 20.12.2017 tarihli 30556088 sayılı yazısı (Gümrüklerde Nakit Kontrolleri Hk.) 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde % 14,47 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranına göre, 2016/1 sayılı Nakit Kontrolleri Genelgesinde yer alan 3.000 TL lik tutar 2017 yılı için 3.110 TL iken 2018 yılında 3.560 TL olarak hesaplanmıştır. 87. 16.12.2017 30272 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 7/12/2017 Tarihli ve 7492 Sayılı Kararı 3242-2 sayılı Petrol piyasasında lisans başvurusu açıklamalarına ilişkin Kurul Kararının 8 inci maddesine Atıktan akaryakıt üretimi için yapılan işleme lisansı başvurularında başvuruya eklenecek belgeler ile ilgili fıkra eklenmiştir. 88. 16.12.2017 30272 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/13) 9608.10 tarifesinde sınıflandırılan bilyalı kalemlerin ithalatı ileriye yönelik gözetim uygulamasına tabidir. 89. 15.12.2017 30271 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/29) Vietnam menşeli 6802.23 ve 6802.93 gtip li Granit ithalatına uygulanan dampinge karşı önlemle ilgili olarak, Bach Viet Co. Ltd. firması için yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 90. 15.12.2017 30271 Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi İşletmesi’nin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2011-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-26) Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Ulusal Teknik Onay Kuruluşu olarak görevlendirilen Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi İşletmesinin adres bilgisi değişmiştir. 91. 14.12.2017 30270 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146) Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2017 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ 92. 14.12.2017 30270 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar - 2017/10926 Karar eki tabloda yer alan fasıllar ve GTP li eşyanın karşılarında belirtilen ülkeler menşeli olanlarının A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilir. 93. 14.12.2017 30270 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.NE Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilmiştir. 94. 14.12.2017 30270 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar - 2017/10929 1803 gtip lu kakao hamuru, 1804 ggtip lu kakao yağı ve 1805 gtip lu kakao tozunun Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve Gana Cumhuriyeti menşeli olarak A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir. 95. 13.12.2017 30269 Karaman Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar - 2017/11030 Karaman İli sınırları içerisinde bulunan ve Karara ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, Karaman Serbest Bölgesi olarak tespit edilmiştir. 96. 12.12.2017 30268 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğinin, Taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar başlıklı maddesinde değişiklik yapılmıştır. 97. 12.12.2017 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.12.2017 tarihli ve 30275109 sayılı yazısı (Çay Referans Kıymet) Siyah çay ithalatında Thomson Reuters Eikon referans veri fiyat bilgileri kıymet veri bankasında yayımlanacağı ve söz konusu kıymetler yalnızca emsal nitelikte olup, inceleme konusu beyanname kapsamı eşya için yapılacak değerlendirmede GTİP, menşe ülke, teslim şekli vb. bilgilerin de dikkate alınması gerektiği hk. 98. 11.12.2017 Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2017/10 sayılı Genelgesi (2018 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları, Yetki Belgesi ve Taşıt Kartı Ücretleri... hk.) 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları, KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri ile KTFMYEY kapsamında bazı belge onaylama ücretlerinin 2017 yılı yeniden değerleme oranında artışları hk. 99. 11.12.2017 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.12.2017 tarihli ve 30280896 sayılı yazısı (Muayene Açıklama/Müzekkere Ekranı ve Yönlendirme Gerekçeleri) Fiziki muayene veya X-Ray sevklerinde açıklama müzekkere ekranı ve yönlendirme gerekçelirinin açıkça yazılması hk. 100. 09.12.2017 30265 Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmelerinde ve Denetiminde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünce görevlendirilmesinde ve denetimlerinde esas alınacak temel kriterleri hk. 101. 08.12.2017 30264 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/28) İran İslam Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı granit ithalatında, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır. 102. 07.12.2017 30263 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 4802 tarife pozisyonunda sınıflandırılan baskı ve yazı kağıtlarının ithalatında İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6) ile uygulanmakta olan gözetim yürürlükten kaldırılmıştır. 103. 06.12.2017 30262 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar - 2017/10847 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar 104. 06.12.2017 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.12.2017 tarihli ve 30077928 sayılı yazısı (Gümrük taşra teşkilatında yeni ihdas edilen veya kapatılan idarelerde devir teslim işlemleri hk.) Gümrük taşra teşkilatında yeni ihdas edilen veya kapatılan idarelerde devir teslim işlemleri hk. 105. 05.12.2017 30261 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulması hk. 106. 05.12.2017 30261 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin, Hizmet ihracına ilişkin istisnanın tevsiki ve beyanı, Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması ve Vergi İnceleme Raporu ile İade bölümlerinde değişiklik yapılmıştır. 107. 05.12.2017 30261 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7061 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4760 sayılı ÖTV, 3065 sayılı KDV, 5607 sayılı Kaçakçılık, 618 sayılı Limanlar, 5183 sayılı Amme Alacakları, 488 sayılı Damga, 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları, 3213 sayılı Maden, 4342 sayılı Mera, 4562 sayılı Organize Sanayi, 4706 sayılı Kanun, 4733 sayılı, 4733 sayılı Tütün, 4737 Endüstri Bölgeleri, 5369 sayılı Evrensel Hizmet, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme, 5941 sayılı Çek, 6502 Tüketitici ve v.b) 108. 05.12.2017 30261 Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/33) 2017/18 sayılı Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin Uyumlaştırılmış standart geçişi ile ilgili geçici 1 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. 109. 05.12.2017 30261 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin Sigorta başlıklı 15 inci maddesinde ve Lisanslı depo teminatı başlıklı 16 ncı maddesinde değişiklik yapılmıştır. 110. 05.12.2017 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017/15 Sayılı Genelgesi (Tek Pencere Sistemi-E-Devlet) 30.11.2017 tarihinden itibaren Tek Pencere Sisteminde E-Devlet Kapısı üzeriden e-başvuru ile yapılacak olan TPS ler hk. 111. 02.12.2017 30258 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2017/10994 (Tohumluk olmayan kuru fasulye ithalatında Gümrük Vergisi Oranı sıfırlandı.) İthalat Rejimi Kararı I sayılı listede yer alan 0713 pozisyonunu altındaki Tohumluk olmayan kuru fasulye ithalatında Gümrük Vergisi Oranı sıfırlandı. Nohut ve fasulyedeki Gümrük Vergisi İndirimi 01.06.2018 tarihine kadar geçerli olacak. 112. 02.12.2017 30258 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/33) Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4011 tarifesinde sınıflandırılan ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler) ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı vergi uygulamasının mevcut haliyle devamına karar verilmiştir. 113. 02.12.2017 30258 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere 21.036 TL (yirmibirbinotuzaltılira) olarak belirlenmiştir. 114. 01.12.2017 30257 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2017/8 sayılı Tebliğde yapılan değişiklikle, 3903.19.00.00.00 gtipli genleşemeyen Polistiren ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarı artırılmış; 3903.11.00.00.00 gtipli genleşebilen Polistiren de ileriye yönelik gözetim uygulamasına tabi tutulmuştur. 115. 01.12.2017 30257 Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/23) 2012/2 sayılı Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde yapılan değişiklikle, ekmek kapsamından dondurulmuş hamur teknolojisi ile üretilen ekmekler ibaresi çıkarılmış; Ürün özellikleri başlıklı 5 inci maddesinde ve Numune alma ve analiz metotları başlıklı 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmış; uyum zorunluluğu ile ilgili Geçici madde 3 eklenmiş ve Ek 3 (Üretim Yerlerinde Yapılacak Ağırlık Kontrolüne İlişkin Numune Alma Planı) yürürlükten kaldırılmıştır. 116. 01.12.2017 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.12.2017 tarihli 30019847 sayılı tasarruflu yazısı (Moldova Menşeli Eşya hk.) 2016/9391 sayılı Karar ile Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan Moldova için ilave gümrük vergilerinin sıfır (0) olarak uygulanmasının hüküm altına alınmış olmasına rağmen söz konusu Kararda yer alan bazı maddelerin isimlerinin değiştirilmesi ve vergi sütunlarının İthalat Rejimi ile paralel hale getirilmesi amacıyla yapılan 2017/10726 sayılı değişiklikte ilave gümrük vergisinin sıfır uygulanması gereken ülke isimlerinde Moldovanın sehven yer almadığı anlaşılmış olup, düzeltmeye ilişkin Karar yayımlanıncaya kadar söz konusu eşyalardan tahsil edilmesi gereken ilave gümrük vergisi ve buna isabet eden vergilerin teminata bağlanarak işlemlerin sonuçlandırılması hk. 117. 01.12.2017 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.12.2017 tarihli 29955514 sayılı tasarruflu yazısı (Gümrüksüz Satış Mağazası Teminatları) Gümrüksüz Satış Mağazalarında götürü teminatların devam edebilmesi için mevzuat değişikliğinin teminatlarda uyarlanması hk. 118. 01.12.2017 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.12.2017 tarihli ve 30026857 sayılı yazısı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolüne tabi belirli ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerinde görevli personelin çalışma usul ve esasları hk Protokol) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolüne tabi belirli ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerinde görevli personelin çalışma usul ve esasları hakkında Protokol. gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gebze gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gebze gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gebze gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gebze gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gebze gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gebze gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gebze gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp gebze gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp kocaeli gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp kocaeli gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp kocaeli gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp kocaeli gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp kocaeli gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp kocaeli gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp kocaeli gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp kocaeli gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği fi DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- Saygılarımla / Best Regards Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği fi DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- Saygılarımla / Best Regards Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği fi DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- Saygılarımla / Best Regards Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği fi DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- Saygılarımla / Best Regards Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği fi DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- Saygılarımla / Best Regards Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği fi DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği-gümrük gümrükçü gümrük müşaviri gebze gümrük Dilovası gümrük evyap gümrük derince gümrük sabiha gökçen gümrük haydarğaşa gümrük ahl ambarlı muratbey halkalı gümrük.ALTUNBAŞAK GÜMÜŞAVİRLİĞİ AŞ. www.altunbasak.com GÜMRÜK- DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP gümrük müşavirliği- gebze gümrük müşavirliği- kocaeli gümrük müşavirliği- en iyi gümrük müşavirliği firmaları- gümrük müşavirliği- Saygılarımla / Best Regards Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor