SON 4 AYLIK DÖNEMDE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN MEVZUAT DÜZENLEMELERİ3YeniGümrükKanunuHazırlıkları

SON 4 AYLIK DÖNEMDE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN MEVZUAT DÜZENLEMELERİ3YeniGümrükKanunuHazırlıkları

GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARINDA SON 4 AYLIK DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELERKASIM 2013 ŞUBAT 20141GÜMRÜK MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER2KASIM 2013 -ŞUBAT 2014*BKK3 adetYÖNETMELİK2 adetTEBLİĞ7 adetGENELGE16 adetTOPLAM28 adet*24 Şubat 2014 tarihi itibarıyla.SON 4 AYLIK DÖNEMDE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN MEVZUAT DÜZENLEMELERİ3YeniGümrükKanunuHazırlıkları:AvrupaBirliğigümrükmevzuatınıyenidendüzenleyenve“BirlikGümrükKodu”olarakadlandırılan952/2013sayılıAvrupaParlamentosuveKonseyiTüzüğü(ABResmiGazetesi:10Ekim2013tarihli/L269sayılı)1Haziran2016tarihindeyürürlüğegirecekolanbuyenidüzenlemeiçin,üyeülkelerinbilgisayarsistemialtyapılarınıngeliştirilmesiiçinengeç31Aralık2020tarihinekadardabirgeçişdönemiöngörülmüştür.GümrükBirliğineilişkin1/95sayılıAT-TürkiyeOrtaklıkKonseyiKararıhükümleriuyarıncaveAvrupaBirliği(AB)üyeliğineyönelikmüktesebatuyumuçerçevesindeBirlikGümrükKodunauyumyükümlülüğümüzbulunmaktadır.Bukapsamda,BirlikGümrükKoduhükümlerininulusalmevzuatımızayansıtıldığıyenibirGümrükKanunuhazırlanmasınayönelikçalışmalara,9Kasım2013tarihiitibarıylabaşlanmıştır.4MUAFİYETLER VE HIZLI KARGO58Kasım2013tarihliBakanlarKuruluKararıdeğişikliğiile;Havayoluşirketlerininyolcuveyüktaşımacılığıfaaliyetlerindekullanmaküzereithaledeceklerihavataşıtlarınamuafiyettanınarak;sektörün,maliyetlerinindüşürülmesiyoluyladesteklenmesisağlanmıştır.Ülkemizihracatınınivmesindeazalmayavefirmalarınyarattığıkatmadeğerdedüşüşeyolaçmamasınıteminen,hızlıkargofirmalarıiçinsuçvecezaorantısısağlanarak;dahaağıryaptırımgerektirmeyenolasımevzuatihlalleriiçinusulsüzlükcezasıöngörülmüştür.Kargofirmalarının,yetkilerikapsamındakieşyanıngümrükişlemleriiçinordino,terminalücretivb.adlaraltındaücretleralmalarınınönünegeçilmiş;ayrıca,ilküçgünardiyeücretidealmamalarısağlanmıştır.Böylece,ticareterbabınınbuyollagelennumunevediğereşyasında,maliyetlerdüşürülmüştür.6TARİFE SINIFLANDIRMASI7